تحقیق رایگان با موضوع ، آید:، ۴-۸۵، )،

۴-۸۵ ) در ( ۴-۸۶ ) داریم:
(۴-۸۷)

با توجه به آنچه در بخش های قبل گذشت بدست می آید:
(۴-۸۸)

با اعمال شرط (۳S) از ( ۴-۸۵ )، مقدار یافته می شود:
(۴-۸۹)

با جایگذاری در ( ۴-۸۸ )، بدست می آید:
(۴-۹۰)

با تبدیل فوریه معکوس:
(۴-۹۱)

  منبع پایان نامه درباره "آن، بخشانی، اوستا، نوگری

دیدگاهتان را بنویسید