تحقیق رایگان با موضوع ۲-۱۹، ، لزج، ۴-۶-

مشاهده شد که تکنیک های متفاوتی برای حل معادلات حاکم وجود دارد که هر یک را می توان در مواقعی خاص بکار گرفت.

۴-۶- حل معادله حاکم با سیال غیر لزج تحت شتاب قائم و اثر موج سطحی در حوزه زمانی
در این قسمت از روش جداسازی متغیر ها با سه متغیر برای حل معادله حاکم ( ۲-۱۹ ) در حوزه زمانی با در نظر گرفتن شرایط مرزی مطابق با

  منبع پایان نامه درباره (a)، (b)، دهم.]۸[، (۲-۳۱)

دیدگاهتان را بنویسید