تحقیق رایگان با موضوع (۴S)، مرزی:، (۴-۸۵)، (۱S)

تبدیل فوریه می باشد.
همانند بخش ( ۴-۲ ) با اعمال جداسازی متغیرها و جایگذاری در معادله ( ۴-۸۳ ) و حل آن داریم:
(۴-۸۴)

با اعمال تبدیل فوریه کسینوسی در شرایط مرزی:
(۴-۸۵)

با اعمال شرط مرزی (۴S) و (۱S) از رابطه فوق مقدار برابر است با:
(۴-۸۶)

با اعمال شرط مرزی (۲S) از (

  دانلود پایان نامه درمورد است.(نوروزی،، کامرون، جمیله، نوروزی

دیدگاهتان را بنویسید