دانلود پایان نامه ارشد با موضوع آزمایش، عیار، بازیابی، افزایش

mitra1--javid
دسامبر 29, 2018 0 Comment

جامد خشک 300گرم بر دقیقه
مطابق جدول4-4، عیار منگنز در کنسانتره به 1/26 درصد و بازیابی به 5/60 درصد رسیده است، علیرغم افزایش بازیابی اما عیار منگنز در حد قابل قبولی نیست. از طرفی مقدار سیلیس در کنسانتره به دلیل درگیری گانگ با کانی باارزش، به حد مجاز نرسیده است.
با توجه به نتایج جدول4-4، در این محدوده ابعادی نتایج از نظر عیار منگنز و آهن و سیلیس مشابه فراکسیون 300+ 1000- میکرون می باشد. اما میزان بازیابی منگنز افزایش یافته و به حدود 60 درصد رسیده است.
توزیع %
عیار %
درصد وزنی
نوع محصول
SiO2
Fe
Mn
SiO2
Fe
Mn

41/35
45/52
58/60
86/24
64/10
1/26
18/48
کنسانتره
62/41
32/30
27/27
71/41
78/8
77/16
75/33
میانی 1
91/12
52/8
13/6
85/45
74/8
36/13
53/9
میانی 2
05/10
72/8
02/6
77/39
97/9
61/14
55/8
باطله
100
100
100
82/33
77/9
76/20
100
متوسط (خوراک)
جدول4-4: آزمایش میزلرزان بر روی دانه بندی (300-) میکرون

ضریب پرعیار سازی و ضریب غنی سازی محصول منگنز در این آزمایش به ترتیب برابر 07/2 و 26/1 بدست آمده است که در مقایسه با نتایج مندرج در جدول 4-3 وضعیت مطلوبتری را نشان می دهد. نتیجهی تلفیق محصولات کنسانتره و میانی 1 منجر به تهیه محصولی با عیار 26/22 درصد با بازیابی 85/87 درصد منگنز می شود که علیرغم افزایش بازیابی از نظر عیار، کاهش قابل ملاحظه ای می یابد.
سری دوم آزمایش میزلرزان
در این سری با توجه به نتایج مطلوب آزمایش میزلرزان بر محدودهی ابعادی ذرات زیر 300 میکرون، آزمایش میزلرزان با خردایش کل نمونه تا ابعاد زیر 300 میکرون تکرار میشود.
4-3-4 آزمایش چهارم
محدودهی ابعاد ذرات 300- میکرون
شرایط آزمایش
شیب میز 5/6 درجه
دبی جامد خشک 300گرم بر دقیقه
در این آزمایش و با توجه به جدول 4-5، محصول پرعیار بهدست آمده دارای عیار منگنز 6/28درصد با بازیابی 19/44 درصد است. عیار سیلیس در محصول پرعیار به حد مجاز رسیده است و به حدود 20 درصد کاهش یافته و عیار آهن اندکی در محصول پرعیار افزایش یافته است. بازیابی وزنی آهن در کنسانتره بیش از 40 درصد است. مشاهده میشود که با افزایش عیار محصول، بازیابی وزنی محصول کاهش قابل توجهی داشته است. با توجه به عیار و بازیابی محصول میانی 1 به نظر میرسد به توان با بهینه کردن شرایط آزمایش نتایج بهتری بهدست آورد.
جدول4-5: آزمایش میزلرزان بر روی دانه بندی (300-) میکرون
توزیع %
عیار %
درصد وزنی
نوع محصول
SiO2
Fe
Mn
SiO2
Fe
Mn

99/19
42/40
19/44
98/19
5/12
6/28
37/32
محصول پرعیار
45/26
26/18
72/22
84/36
78/7
49/20
22/23
میانی 1
72/19
07/12
78/11
12/43
17/8
69/16
79/14
میانی 2
84/33
24/29
31/21
95/36
88/9
07/15
62/29
باطله
100
100
100
35/32
01/10
95/20
100
متوسط (خوراک)

4-3-5 آزمایش پنجم
محدودهی ابعاد ذرات 300- میکرون
شرایط آزمایش
شیب میز 7 درجه
دبی جامد خشک 300گرم بر دقیقه

.

جدول4-6: آزمایش میزلرزان بر روی دانه بندی 300- میکرون
توزیع %
عیار %
درصد وزنی
نوع محصول
SiO2
Fe
Mn
SiO2
Fe
Mn

78/8
17/29
43/30
84/13
70/13
14/31
7/20
محصول پرعیار
21/36
43/25
73/33
87/35
51/7
7/21
0/33
میانی 1
46/17
99/10
36/10
12/43
09/8
62/16
2/13
میانی 2
55/37
41/34
48/25
04/37
12/10
32/16
1/33
باطله
100
100
100
65/32
77/9
20/21
100
متوسط (خوراک)

در این آزمایش (مطابق جدول 4-6) عیار منگنز به بیش از 31 درصد افزایش یافته اما بازیابی وزنی محصول پرعیار اندک و حدود 20 درصد است. همچنین با بازیابی 30 درصدی منگنز در محصول، بخش قابل ملاحظهای از منگنز خارج شده است. با اختلاط محصول پرعیار و محصول میانی 1، بازیابی وزنی و بازیابی منگنز به ترتیب تا 68/53 و 16/64 افزایش مییابد ولی عیار منگنز آن تا 34/25 درصد کاهش مییابد.
علیرغم افزایش عیار منگنز در محصول پرعیار، مقدار قابل ملاحظهای از منگنز به بخش باطله منتقل شده است. همچنین بازیابی وزنی آهن در کنسانتره به دلیل نزدیک بودن وزن مخصوص آهن به منگنز، همچنان زیاد بوده و به حد قابل قبول نرسیده است.
4-3-6 آزمایش ششم
با توجه به نتایج مندرج در جدول 4- 5 و 4- 6 مشاهده میشود که به ترتیب حدود 35 و 44 درصد از منگنز موجود در نمونه اولیه مجموعا در محصولهای میانی 1 و 2 قرار میگیرد که میتواند به دلیل عدم دستیابی به درجه آزادی مناسب و درگیری کانیهای منگنز با گانگ سیلیکاته و یا وسیع بودن محدودهی دانهبندی خوراک میز (300- میکرون) باشد. برای بررسی امکان افزایش بازیابی منگنز و تهیهی محصولی با عیار بالاتر، دو محصول میانی اول و دوم آزمایش جدول 4-5 با یکدیگر مخلوط شده برای افزایش درجه آزادی و نیز کاهش محدودهی دانهبندی تا ابعاد ریزتر از 100 میکرون توسط آسیای میلهای خرد شدند. سپس آزمایش میز لرزان بر روی آن انجام شد. نتایج حاصل به شرح جدول 4-7 است.
محدوده ابعاد ذرات 100- میکرون
شرایط آزمایش
شیب میز 7 درجه
دبی جامد خوراک 300گرم بر دقیقه
جدول4-7: آزمایش میزلرزان بر روی دانه بندی 100- میکرون
توزیع %
عیار %
درصد وزنی
نوع محصول
SiO2
Fe
Mn
SiO2
Fe
Mn

59/18
18/23
46/32
41/30
64/7
2/26
8/23
محصول پرعیار
31/30
0/25
64/25
66/42
09/7
81/17
6/27
میانی 1
30/16
09/14
99/11
14/44
69/7
02/16
4/14
میانی 2
80/34
72/37
91/2955/39
64/8
78/16
2/34
باطله
100
100
100
90/38
84/7
20/19
100
متوسط (خوراک)

مطابق جدول4-7، عیار منگنز در محصول پرعیار به 2/26 درصد با بازیابی حدود 33 درصد در محصول پرعیار رسیده است. با این وجود حدود 30 درصد منگنز به باطله منتقل شده است. همچنین عیار سیلیس در محصول پرعیار نیز به حد مجاز نرسیده است.
با انجام آزمایش فوق مشاهده میشود که میتوان با استفاده از بخش میانی، محصولی با عیار بالاتر تهیه نمود اما از آنجایی که استفاده از میز لرزان برای انجام فرآیند جدایش در ابعاد ریز دارای محدودیت میباشد و کارایی آن کاهش مییابد، بازیابی محصول از کمیت بالایی برخوردار نیست.
4-4 نتایج آزمایشهای پرعیارسازی به روش مغناطیسی
در این آزمایش از جداکنندهی مغناطیسی خشک دیسکی برای پرعیار سازی محصول میانی 1 حاصل از انجام آزمایش میز لرزان بر روی نمونه با ابعاد 300- میکرون (جدول 4-5) استفاده شد.
4-4-1 آزمایش اول
محدوده ابعاد ذرات 300- میکرون
شرایط آزمایش
شدت میدان در هسته اول 6000 گوس
شدت میدان در هسته دوم 10000 گوس
وزن نمونه 500گرم

توزیع %
عیار %
درصد وزنی
وزن
(گرم)
نوع محصول
SiO2
Fe
Mn
SiO2
Fe
Mn

60/15
30/21
95/20
48/31
93/8
80/23
4/18
6/92
کنسانتره مغناطیسی 1
91/43
50/54
88/60
26/31
06/8
40/24
3/52
5/262
کنسانتره مغناطیسی 2
49/40
21/24
17/18
37/51
38/6
98/12
3/29
3/147
باطله
100
100
100
20/37
73/7
94/20
100
4/502
متوسط (خوراک)
جدول4-8: آزمایش مغناطیسی خشک بر روی محصول میانی آزمایش میزلرزان دانه بندی (300-) میکرون

باتوجه به جدول4-8، افزایش 1 درصدی عیار با افزایش شدت میدان از 6/0 تسلا به 1 تسلا مشاهده میشود. با وجود این که عیار آهن در محصول پرعیار شده در هر دو حالت کاهش یافته، اما عیار سیلیس به دلیل درگیری با کانیهای منگنزدار، بیش از 30 درصد است. تاثیر عمدهی این افزایش شدت، در بازیابی کانیهای منگنز، آهن و حتی سیلیس در محصول مغناطیسی تا حدود سه برابر بوده است. با افزایش شدت میدان مغناطیسی، در کلیهی آزمایشها افزایش بازیابی سیلیس و آهن (هماتیت) و عیار آنها در محصول کنسانتره مشاهده میشود. علت افزایش عیار و توزیع سیلیس، با توجه به درجه آزادی مناسب کوارتز در این بازه، احتمالاً هم مربوط به گیر افتادن دانههای آن در بخش مغناطیسی و هم بخشی مربوط به کانی منگنز میباشد. به نظر میرسد میزان درگیری بالای کانیهای مختلف در نمونه سبب شده که جدایش مناسبی صورت نگیرد. بنابراین در مرحلهی بعدی به منظور بررسی تاثیر خردایش بیشتر و افزایش درجه آزادی کانیها در جدایش مغناطیسی، نمونه مورد استفاده در آزمایش با جداکننده دیسکی به روش خشک توسط آسیای گلولهای تا ابعاد زیر 100 میکرون خرد شد. خردایش به صورت مرحلهای با زمانهای متوالی 5 دقیقهای جهت جلوگیری از تولید نرمه زیاد انجام شد. در این ابعاد جدایش به روش خشک و جداکننده دیسکی کارایی لازم را ندارد لذا از جداکننده مغناطیسی ماتریکسی شدت بالا که به روش تر کار میکند (بیش از یک تسلا)، استفاده شد. با تغییر پارامتر های مختلف دستگاه جداکنندهی مغناطیسی تقریباٌ نتایج مشابهی به دست آمد. بهترین نتیجه این آزمایشها در جدول 4- 9 آورده شده است. نتایج حاصل افزایش قابل توجه عیار منگنز یا بازیابی را نشان نمیدهد.

4-4-2 آزمایش دوم
پس از انجام تعدادی آزمایش با تغییر پارامترهای دستگاه جداکننده مغناطیسی شدت بالا، بهترین شرایط آزمایشی به صورت زیر نتیجه شد.
محدوده ابعاد ذرات 100- میکرون
شرایط آزمایش
شدت میدان 11000 گاوس
وزن نمونه 500 گرم

جدول4-9: آزمایش مغناطیسی تر بر روی دانه بندی (100-) میکرون