دانلود پایان نامه درباره ، ۴-۸۵، (۴-۸۸)، (۳S)

شرایط مرزی:
(۴-۸۵)

با اعمال شرط مرزی (۴S) و (۱S) از رابطه فوق مقدار برابر است با:
(۴-۸۶)

با اعمال شرط مرزی (۲S) از ( ۴-۸۵ ) در ( ۴-۸۶ ) داریم:
(۴-۸۷)

با توجه به آنچه در بخش های قبل گذشت بدست می آید:
(۴-۸۸)

با اعمال شرط (۳S) از ( ۴-۸۵ )، مقدار

  مقاله با موضوعکسب و کار، بازار کار، اعتبارات خرد

دیدگاهتان را بنویسید