دانلود پایان نامه درباره ساده سازی

y8oozita
دسامبر 5, 2018 0 Comment

اثر موج سطحی در حوزه زمانی
در این قسمت از روش جداسازی متغیر ها با سه متغیر برای حل معادله حاکم ( ۲-۱۹ ) در حوزه زمانی با در نظر گرفتن شرایط مرزی مطابق با رابطه (۴-۲۸)، ( با فرض q=0 ) استفاده می شود.
با اعمال جداسازی متغیرها و جایگذاری آن در معادله حاکم ( ۲-۱۹ ) و ساده سازی آن مطابق بخش (۴-۵-۱) رابطه زیر بدست می آید: