دانلود پایان نامه درباره می‎گرفت.، هیدروژن،، بودند،، ترازهای

ی که از لحاظ تجربی مشاهده شده بودند، تنها ترازهای معینی از انرژی دیده می شوند. در واقع الکترون اتم هیدروژن، هر انرژی دلخواهی ندارد و تنها مقید به برخی انرژی های معین است. نظریه اتمی بور که امروزه نظریه کوانتوم قدیم خوانده می شود، ریشه های در مکانیک کوانتومی نداشت و اصول خود را از مکانیک کلاسیک به وام می‎گرفت. با این حال، نظریه بور

  منابع و ماخذ پایان نامه انژکتور، پاشش، بررسی،، تکرارپذیر

دیدگاهتان را بنویسید