دانلود پایان نامه درباره می‎گرفت.، هیدروژن،، بودند،، ترازهای

y8oozita
دسامبر 5, 2018 0 Comment

ی که از لحاظ تجربی مشاهده شده بودند، تنها ترازهای معینی از انرژی دیده می شوند. در واقع الکترون اتم هیدروژن، هر انرژی دلخواهی ندارد و تنها مقید به برخی انرژی های معین است. نظریه اتمی بور که امروزه نظریه کوانتوم قدیم خوانده می شود، ریشه های در مکانیک کوانتومی نداشت و اصول خود را از مکانیک کلاسیک به وام می‎گرفت. با این حال، نظریه بور