دانلود پایان نامه درمورد اند.(WHO,، اورئوس، ۲۰۰۰، ۶/۴۹

۱۹۹۶ در مجله Bull soc pothol Exot با عنوان بررسی بهداشت و کیفیت بستنی های تولیدی در کامرون صورت گرفته است از ۳۰۰ نمونه بستنی مورد آزمایش ۳/۷۱ درصد نمونه ها به استافیلوکوکوس اورئوس و ۶/۴۹ درصد آن هم به سالمونلا آلودگی داشته اند.(WHO, 1997 )

– در طی مطالعه ای برای جداسازی یرسینیاانتروکولیتیکا که بروی ۸۰ نمونه در سال ۲۰۰۰ انجام

  پایان نامه با واژگان کلیدیمسئولیت مدنی، جبران خسارت، زیان دیده

دیدگاهتان را بنویسید