دانلود پایان نامه درمورد (۴/۳۱%)، استافیلوکوک، اورئوس، (۱۷%)،

شد با استفاده از سه محیط مختلف توانسته هم یرسینیا انتروکولیتیکا و هم سیتروباکترفروندئی را به ترتیب در ۲۵/۲۶ درصد موارد و ۷۵/۱۸ درصد موارد جدا کنند. در این بررسی بیشترین باکتریهای جدا شده به ترتیب استافیلوکوک اورئوس (۴/۳۱%) و پس از آن خانواده انتروباکتریاسه که به ترتیب شامل کلبسیلا (۱۷%)، انتروباکتر(۷/۱۵%) و اشریشیاکلی (۲/۱۰%) می

  منابع پایان نامه ارشد درمورد عوامل محیطی

دیدگاهتان را بنویسید