دانلود پایان نامه روانشناسی : تحلیل اطلاعات

میهمان
فوریه 6, 2019 0 Comment

دارای 33 ماده بوده، همبستگی بالایی با پرسش‌نامه‌ی بار-آن دارد. بااین‌حال به دلیل نداشتن پرسش‌های معکوس پاسخ و احتمال ایجاد سوگیری در پاسخ‌دهندگان، در آن تجدیدنظر شده و ماده‌های آن از 33 به 41 پرسش افزایش‌یافته است. پرسش‌نامه‌ی جدید در مقیاس پنج رتبه‌ای لیکرت (از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم) نمره‌گذاری می‌شود که از این میان 21 مورد معکوس پاسخ هستند. پایایی درونی به‌دست‌آمده، برای این آزمون 85/. گزارش‌شده است. آوستین، سالکوفسکی، هوانگ و مک کنی، (2004) الگوی سه عاملی را برای این پرسش‌نامه پیشنهاد می‌کنند. این سه زیرمقیاس شامل نظم‌جویی هیجان، بهره‌جویی از هیجان و ارزیابی هیجان می‌باشند. پایایی درونی برای مقیاس کلی هوش هیجانی 0/85 محاسبه شد. پایایی درونی برای زیرمقیاس ها به ترتیب 0/78، 0/68 و 0/76 به دست آمد. بشارت (2007) مشخصات روان‌سنجی نسخه فارسی این پرسش‌نامه را محاسبه کرد. او نیز همانند اوستین و همکاران (2004) مدل سه عاملی هوش هیجانی را پیشنهاد می‌کند. پایایی درونی کل پرسشنامه 0/89 به دست آمد و برای زیرمقیاس های نظم‌جویی هیجان، بهره‌جویی از هیجان و ارزیابی هیجان به ترتیب 0/83، 0/78 و 0/81 به دست آمد. روایی این مقیاس نیز از طریق همبستگی این پرسشنامه با ملاک‌های پیشرفت تحصیلی، سلامت روان و ناگویی هیجانی محاسبه گردید و نشان داده شد که این ابزار دارای روایی قابل قبولی است.
فرم کوتاه پرسشنامه‌ی نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ-PShort)

این پرسشنامه‌یک ابزار 18 ماده‌ای است و راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان را در پاسخ به رویدادهای تهدیدکننده و تنیدگی زای زندگی در طیف 5 درجه‌ای لیکرت از یک (هرگز) تا پنج (همیشه) برحسب 9 زیر مقیاس به این شرح می‌سنجد: ملامت خود، ملامت دیگری، نشخوارگری، فاجعهسازی، دیدگاهگیری، تمرکز مجدد مثبت، ارزیابی مجدد مثبت، پذیرش، تمرکز مجدد بر برنامه‌ریزی. حداقل و حداکثر نمره در هر زیر مقیاس به ترتیب دو و ده و نمره‌ی بالاتر نشان‌دهنده‌ی استفاده‌ی بیشتر از آن راهبرد شناختی است. ماده‌های نسخه فارسی CERQ همسانی درونی (دامنه‌ی آلفای کرونباخ 76/0 تا 0/96) خوبی دارد و ضرایب همبستگی باز آزمایی 0/51 تا 0/77 بیانگر پایایی مقیاس بود. همچنین الگوی ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس‌های این پرسشنامه و پرسشنامه افسردگی بک بیانگر روایی ملاکی همزمان مناسب نسخه فارسی CERQ هست (حسنی، 1390).
روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات
در این پژوهش داده‌های جمع‌آوری‌شده بعد از ثبت در نرم‌افزار SPSS بر اساس روش‌های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، همبستگی پیرسون) و استنباطی (رگرسیون چندگانه به روش گام‌به‌گام) مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل چهارم

0/076