سرقت تعزیری مشدد:پایان نامه سرقت در فضای سايبری

سرقت تعزیری مشدد

به اعتبار تعلق مال به دولت یا وقفی بودن آن چند قسم است :

3-3-2-2-2-1 – سرقت اسناد

 

سرقت نوشته‌ها، اسناد، اوراق، دفاتر یا مطالب مندرج در دفاتر ثبت و ضبط دولتی که در ماده 544 قانون مجازات اسلامی 1375 مندرج است و مجازات آن 6 ماه تا دو سال حبس می‌باشد.[1] سرقت مذکور شامل امانت پستی و دیگر نوشته‌ها غیر از اسناد و نوشته‌های مذکور نمی‌شود.[2]

3-3-2-2-2-2- سرقت توسط امانت‌دار

به موجب مادۀ 545[3] قانون مجازات اسلامی 1375 اگر ربودن توسط امانت‌دار یا مستحفظ اسناد مذکور واقع شود مرتکب به سه تا ده سال حبس محکوم می‌شود..

3-3-2-2-2-3- عنف مهر


   به موجب مادۀ 546[4] قانون مجازات اسلامی 1375 در صورتیکه مرتکب به عنف مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید، ‌حسب مورد به حداکثر مجازات وارده در موارد مذکور (2 سال یا 10 سال) محکوم می‌شود در این مجازات، مانع از اجرای مجازات جرایمی که از قهر و تشدد حاصل می‌شود، نخواهد بود.[5]

3-3-2-2-2-4- سرقت اموال تاریخی و فرهنگی

 

به موجب مادۀ 559[6] قانون مجازات اسلامی 1375، شرط تحقق جرم

موضوع این ماده این است که:

اولاً: موضوع جرم اشیاء یا لوازم و مصالح و قطعات آثارفرهنگی، تاریخی باشد،

ثانیاً: محل سرقت موزه‌ها، ‌نمایشگاهها یا اماکن تاریخی و مذهبی یا سایر اماکنی باشد که تحت حفاظت یا نظارت دولت است.[7]

مجازات آن بر اساس بند 8 ماده 268  قانون مجازات اسلامی 1392 سرقت از اموال دولتی و وقفی و مانند آن (اموال فاقد مالک شخصی) مستوجب حد نیست در عین حال مقنن در حکم خاص در مواد 544 و 545 سرقت نوشتجات و اسناد و اوراق و نیز سرقت مطالبی که در دفاتر مذکور مندرج است را نسبت به سرقت عادی (مادۀ 661 قانون مجازات اسلامی1375) تشدید کرده است.

3-3-2-2-2-5- سرقت اشیاء و اموال نظامی توسط نظامیان

سرقت اسلحه و مهمات توسط نظامیان که طبق مادۀ [8]88 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 مجازات آن حبس از دو تا ده سال است و منظور از سلاح اعم از گرم و سرد است.[9] سرقت وسایل و لوازم نظامی (غیر از اسلحه و مهمات) توسط نظامیان که طبق مادۀ ‌89[10] قانون مذکور مجازات آن حبس 1 تا 5 سال است.[11]

 

3-3-2-2-2-6-  زمان و موقعیت وقوع سرقت، مسلح بودن سارقین و یا هتک حرز

مادۀ 90 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 که میزان مجازات آن حبس از 3 تا 15 سال است. در فرض داشتن سلاح ظاهر یا باطن، گرم یا سرد، استفاده از آن شرط نیست و اگر سارقین متعدد باشند، مسلح بودن یکی از آنها کافی است که اقدام همگی مشمول این ماده قرار بگیرد.[12]

.[1]  حبیب زاده م، همان، ص 103.

[2] . نظریۀ مشورتی شماره 200/7- 14/ 1/ 1382 اداره حقوقی قوه قضائیه.

 . [3] ماده 545 قانون مجازات اسلامی 1375: مرتكبين هر يک از انواع واقسام جرمهای مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محكوم خواهند گرديد و اگر امانت دار يا مستحفظ مرتكب يكی از جرايم فوق الذكر شود به سه تاده سال حبس محكوم خواهد شد .

[4] . ماده 546، همان: در صورتی كه مرتكب به عنف مهر يا پلمپ را محو نمايد يا بشكند يا عملی مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمپ تلقی شود يا نوشته يا اسناد را بربايد يا معدوم كند حسب موردبه حداكثر مجازاتهای مقرر در مواد قبل محكوم خواهد شد واين مجازات مانع از اجرای مجازات جرايمی كه از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود .

.[5]  حبیب زاده، م، همان، ص 103.

[6] . ماده 559، همان: هر كس اشياء ولوازم و همچنين مصالح و قطعات آثار فرهنگی – تاريخی را موزه ها و نمايشگاهها ، اماكن تاريخی و مذهبی و ساير اماكن كه تحت حفاظت يا نظارت دولت است سرقت كند يا با علم به مسروقه بودن اشيای مذكور را بخرد يا پنهان دارددر صورتی كه مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از يک تا پنج سال محكوم می­­شود.

.[7]  میر محمد صادقی ح، همان،‌ ص 304.

.[8] ماده 88  قانون مجازات نیروهای مسلح 1382 : هر نظامی كه اسلحه  و مهمات  و مواد منفجره متعلق به دولت  يا در اختيار دولت را سرقت نمايد به حبس از دو تا ده سال محكوم می­شود.

.[9]  میر محمد صادقی ح،  همان ، ص 103.

[10]. ماده89، همان: هر نظامی كه وسائل  و لوازم نظامی ( غير ازسلاح و مهمات و مواد منفجره ) و وجوه و اجناس  يا اشياء  متعلق به دولت يا آنچه در اختيار  نيروهای مسلح است را سرقت  نمايد به حبس از يک تا پنج سال محكوم می­گردد.

[11] . میر محمد صادقی ح ، همان،  ص 105.

.[12]  حبیب زاده  م،  همان ، ص 107.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحليل جرم شناختی سرقت در فضای سايبری