مقاله با موضوع بخش صنعت، کارشناسان، کسب و کار

ترین عاملی که بیشتر افراد وام گیرنده در بخش خدمات توانسته اند شغل ایجاد نمایند این است که درآمد کافی با ایجاد مشاغل وابسته به کشاورزی نمی توانستند داشته باشند ، علی رغم این که روستاهای مورد مطالعه دارای آب و هوا و خاک مناسب برای کشاورزی می باشد اما به دلیل عدم وجود بازار های مناسب برای فروش محصولات و کاهش قیمت محصولات به هنگام فصل برداشت و همچنین کم محصول بودن انواع بذرهایی که در اختیار کشاورزان قرار دارد، افراد را وادار نموده است که به ایجاد شغل در بخش خدمات بپردازند.، و علت پایین بودن درصد شغل های ایجاد شده در بخش صنعت عدم وجود سرمایه کافی برای ایجاد کسب و کار در این بخش می باشد زیرا روستاییانی که در فقر و بیکاری به سر می برند و هیچ پس اندازی از قبل برای خود ندارند نمی توانند از عهده هزینه های ایجاد شغل در بخش صنعت بر آیند. طبق نظر سنجی که از افراد وام گیرنده صورت گرفته است از 271 نفری که توانسته بودند شغل ایجاد نمایند، 235 نفر( 86,7 درصد ) به سرمایه مجدد برای گسترش شغل خود نیازمند هستند.
جدول شماره (19-4 )نوع اشتغال ایجاد شده توسط دریافت کنندگان وام
نوع شغل
تعداد
درصد
فراوانی تجمعی
سوپر مارکت
39
14,40
14,40
تعمیر گاه ماشین کشاورزی
5
1,84
16,24
خیاطی
34
12,55
28,79
آرایشگاه
34
12,55
41,34
پرورش گاو
31
11,43
52,77
پرورش اردک
27
10
62,77
خدمات کامپیوتری
17
6,3
69,07
تعمیرگاه موتور سیکلت
6
2,21
71,28
کاشت غلات
44
16,25
87,53
قصابی
1
37/.
87,9
خرید ابزار آلات کشاورزی
6
2,21
90,11
کافه سنتی
6
2,21
92,32
نجاری
7
2,51
94,83
باغداری
14
5,17
100
جمع
271
100
100
منبع: یافته های تحقیق
نمودار(8-4)نوع اشتغال ایجاد شده توسط وام گیرندگان
منبع: یافته های تحقیق
جدول شماره(20-4 ) نوع اشتغال ایجاد شده توسط دریافت کنندگان وام در بخش کشاورزی
ایجاد شغل در بخش کشاورزی
تعداد
درصد
فراوانی تجمعی
کاشت غلات
44
48,35
48,35
باغداری
14
15,38
63,73
خرید ابزار آلات کشاورزی
6
6,59
70,32
پرورش اردک
27
29,67
100
جمع
91
100
100
منبع: یافته های تحقیق
جدول شماره (21-4 )نوع اشتغال ایجاد شده توسط دریافت کنندگان وام در بخش خدمات
ایجاد شغل در بخش خدمات
تعداد
درصد
فراوانی تجمعی
سوپر مارکت
39
27,46
27,46
خیاطی
34
23,94
51,40
آرایشگری
34
23,94
75,34
خدمات کامپیوتری
17
11,97
87,31
تعمیرگاه موتورسیکلت
6
4,23
91,54
تعمیرگاه ماشین آلات کشاورزی
6
4,23
95,77
کافه سنتی
5
3,52
99,29
قصابی
1
0,70
100
جمع
142
100
100
منبع: یافته های تحقیق
جدول شماره (22-4) نوع اشتغال ایجاد شده توسط دریافت کنندگان وام در بخش صنعت
ایجاد شغل در بخش صنعت
تعداد
درصد
فراوانی تجمعی
گاوداری
31
81,58
81,58
نجاری
7
18,42
100
جمع
38
100
100
منبع: یافته های تحقیق
4 ـ 3 ـ 3 ـ افراد وام گیرنده ای که با دریافت وام شغل گذشته خود را توسعه داده اند
نتایج تحقیق نشان می دهد که از میان 320 نفر دریافت کننده وام 271 نفر شغل ایجاد نموده اند که از این تعداد 126 نفر( 46,4 درصد ) از قبل شغلی داشته اند و توانسته اند با دریافت وام شغل خود را توسعه و گسترش دهند و 145 نفر( 53,6 درصد ) از قبل شغلی نداشته و شغل جدید ایجاد نموده اند.
جدول شماره (23-4)افراد وام گیرنده ای که با دریافت وام شغل گذشته خود را توسعه داده اند
توسعه شغل
تعداد
درصد
فراوانی تجمعی
شغل خود راتوسعه دادند
126
46,4
46,4
شغل خود را توسعه ندادند
145
53,6
100
جمع
271
100
100
منبع: یافته های تحقیق
نمودار(9-4)درصد افراد وام گیرنده که شغل خود را توسعه داده اند
منبع: یافته های تحقیق
4 ـ 3 ـ 4 ـ میزان توسعه شغل افراد دریافت کننده وام
نتایج بررسی ها در مورد میزان توسعه شغل توسط طیف لیکرت نشان می دهد که از 126 نفر از کسانی که توانسته بودند شغل خود را توسعه بدهند، 72 نفر ( 57,15 درصد )، زیاد و40 نفر( 31,74 درصد ) توانسته اند خیلی زیاد شغل خود را توسعه دهند و 3 نفر ( 2,38 درصد ) خیلی کم شغل خود را توسعه داده اند.
جدول (24-4) میزان توسعه شغل گذشته وام گیرندگان
میزان توسعه شغل
تعداد
درصد
فراوانی تجمعی
خیلی کم
3
2,38
2,38
کم
*
*
*
متوسط
11
8,73
11,11
زیاد
72
57,15
68,26
خیلی زیاد
40
31,74
100
جمع
126
100
100
منبع: یافته های تحقیق
نمودار(10-4)میزان توسعه شغل گذشته توسط وام گیرندگان
منبع : یافته های تحقیق
نتایج تحقیق نشان می دهد که از 36 نفر از وام گیرندگان که توانسته بوده اند شغل ایجاد نمایند یا شغل گذشته خود را توسعه بدهند برای گسترش فعالیت های خود به سرمایه مجدد که همان دریافت وام است نیازمند می باشند.
جدول شماره(25-4)تعداد وام گیرندگانی که برای توسعه شغل خود به سرمایه مجدد نیاز دارند
نیازمند سرمایه مجدد
تعداد
درصد
فراوانی تجمعی
بله به سرمایه مجدد نیازمندیم
36
13,3
13,3
خیربه سرمایه مجدد نیازمند نیستیم
235
86,7
100
جمع
271
100
100
منبع: یافته های تحقیق
4 ـ 4 ـ مراکز پرداخت تسهیلات به وام گیرندگان
نتایج بررسی نشان می دهد که در طی سال های 85 تا 91 بیشترین وام های خود اشتغالی توسط کمیته امداد با 42,2 درصد و بعد از آن توسط صندوق مهر امام رضا با 35,3 درصد پرداخت شده است.
جدول شماره (26-4)مراکز پرداخت تسهیلات به وام گیرندگان
مراکز پرداخت وام
تعداد
درصد
فراوانی تجمعی
صندوق مهر امام رضا(ع)
99
31
31
کمیته امداد
114
35,6
66,6
بهزیستی
54
16,9
83,5
بانک
53
16,5
100
جمع
320
100
100
منبع: یافته های تحقیق
نمودار(11-4)مراکز پرداخت تسهیلات
منبع: یافته های تحقیق
4 ـ 5 ـ نظرات دریافت کنندگان وام در مورد میزان سرمایه لازم برای ایجاد شغل
لازم به ذکر است که در این قست نظرات شخصی دریافت کنندگان وام برای ایجاد یک شغل در بخش های ( صنعت، خدمات،کشاورزی ) در نواحی روستایی بیان شده است. البته نظرات کارشناسان پرداخت کننده وام خود اشتغالی نیز با نظرات افراد همسویی داشته و طبق آیین نامه جدید و پیشنهاد دولت از سال 93 وام های مشاغل خانگی و خود اشتغالی بسته به طرح توجیهی افراد که ایجاد کارآفرینی نمایند و مورد قبول متولیان امر قرار گیرد از 10 تا 100 میلیون می باشد.و وام های 10 میلیونی در سال حاضر به 20 میلیون افزایش یافته است.
طبق نتایج تحقیق، طبق نظرات دریافت کنندگان وام برای ایجاد یک شغل در بخش کشاورزی در سال 93 از 320 نفر 41,25 درصد به مبلغ 20 میلیون به بالا اشاره نموده اند و 33,12 درصد به مبلغ 15 تا 20 میلیون اشاره نموده اند، و علت این امر را هزینه بر بودن مراحل کاشت، داشت، برداشت در سال حاضر می دانند، به خصوص گران بودن هزینه کارگران که باعث شده کشاورزان تمایل زیادی به داشتن ابزار آلات کشاورزی در مراحل کاشت و برداشت داشته باشند و نظر آنان این است که اگر مقدار وام های دریافتی به میزانی باشد که جوانان بتوانند حداقل یکی از ماشین های کاشت یا برداشت را تهیه کنند در طول سالیان متمادی سود بیشتری از این بخش نصیب آنان خواهد شد.
جدول شماره (27-4)نظرات دریافت کننده وام در مورد میزان سرمایه لازم برای ایجاد شغل در بخش کشاورزی
بخش کشاورزی
تعداد
درصد
فراوانی تجمعی
10 تا 15 میلیون تومان
82
25,63
25,63
15 تا 20 میلیون تومان
106
33,12
58,75
20 به بالا
132
41,25
100
جمع
320
100
100
منبع: یافته های تحقیق
نتایج تحقیق از بررسی های نظرات دریافت کنندگان وام در مورد سرمایه لازم برای ایجاد شغل در بخش خدمات در سال 93 به این صورت است که از 320 نفر 58,44 نفر به مبلغ 20 میلیون به بالا اشاره نموده اند و 11,56 درصد به مبلغ 10 تا 15 میلیون اشاره نموده اند.
جدول شماره (28-4)نظرات دریافت کننده وام در مورد میزان سرمایه لازم برای ایجاد شغل در بخش خدمات
بخش خدمات
تعداد
درصد
فراوانی تجمعی
10 تا 15 میلیون تومان
37
11,56
11,56
15 تا 20 میلیون تومان
96
30,0
41,56
20 به بالا
187
58,44
100
جمع
320
100
100
منبع: یافته های تحقیق
نتایج تحقیق نشان می دهد که از میان نظرات دریافت کنندگان وام برای ایجاد شغل در بخش صنعت از 320 نفر 251 نفر (78,43 درصد ) به مبلغ 20 میلیون به بالا اشاره نموده اند.
جدول شماره (29-4)نظرات دریافت کننده وام در مورد میزان سرمایه لازم برای ایجاد شغل در بخش صنعت
بخش صنعت
تعداد
درصد
فراوانی تجمعی
10 تا 15 میلیون تومان
16
5,0
5,0
15 تا 20 میلیون تومان
53
16,57
21,57
20 به بالا
251
78,43
100
جمع
320
100
100
منبع: یافته های تحقیق
4 ـ 6 ـ افرادی که وام های دریافتی را غیر از اهداف منعقد شده مصرف نموده ائد
نتایج تحقیق نشان می دهد که از 320 نفر افراد مصاحبه شونده دریافت کننده وام تنها 49 ( 15 درصد )نفر نتوانستند موفق به ایجاد شغل شوند، و وام های دریافتی را غیر از اهدافی که برای گرفتن وام بیان کرده بودند مصرف نمودند.
جدول شماره (30-4)افرادی که وام های دریافتی را غیر از اهداف منعقد شده مصرف نموده ائد
وام را غیر از اهداف منعقد شده استفاده نموده اید
تعداد
درصد
فراوانی تجمعی
بله
49
15,0
15,3
خیر
271
85,0
100
جمع
320
100
100
منبع: یافته های تحقیق
4 ـ 7 ـ نظر وام گیرندگان در مورد افزایش کارایی وام ها
نتایج تحقیق نشان می دهد که از بین نظرات وام گیرندگان در مورد افزایش کارایی وام ها، افزایش سطح تسهیلات برای هر متقاضی با ( 58,1 درصد )، و نظارت بیشتر بانک ها بر طی مصرف وام توسط متقاضیان با ( 24,1 درصد ) بیشترین عواملی بودند که وام گیرندگان برای بهتر عمل کردن کارایی وام بیان نموده اند.
جدول شماره (31-4)نظر وام گیرندگان در مورد افزایش کارایی وام ها
نظرات وام گیرندگان
تعداد
درصد
فراوانی تجمعی
نطارت بیشتر بانک ها بر طی مصرف وام توسط متقاضیان
77
24,1
24,1
افزایش سطح تسهیلات برای هر متقاضی
186
58,1
82,2
افزایش مهلت باز پرداخت
26
8,1
90,3
پرداخت به موقع و یک جا وام به متقاضیان
31
9,7
100
جمع
320
100
100
منبع: یافته های تحقیق
4 ـ 8 ـ میزان نظارت مسؤلین امر بعد از اعطای اعتبارات
میزان نظارت بر مصرف اعتبارات، از عوامل مؤثر بر کاهش انحرافات بر مصرف وامهای خود اشتغالی در ایجاد شغل توسط وام گیرندگان می باشد.طبق نتایج بدست آمده در منطقه مورد مطالعه، 86,88 درصد از اعتبارات 3 بار و کمتر در طول مصرف وام مورد نظارت قرار گرفته اند و تنها 13,12 درصد اعتبارات 4 بار بیشتر در طول مصرف وام مورد نظارت قرار گرفته اند.
جدول شماره (32-4)نظارت صورت گرفته در طی مصرف وام توسط مسؤلین
دفعات نظارت
تعداد
درصد
فراوانی تجمعی
یک بار
58
18,13
18,13
دو بار
161
50,31
68,44
سه بار
59
18,44
86,88
چهار بیشتر
24
7,5
94,38
سایر
18
5,62
100
کل
320
100
100
منبع: یافته های تحقیق
4 ـ 9 ـ عمده ترین مشکلات وام از نظر دریافت کنندگان وام
از نظر دریافت کنندگان وام مشکلات زیادی برای دریافت وام وجود دارد که از میان مشکلات ، ارائه ضامن کارمند جهت ضمانت از 320 نفر مورد مصاحبه شونده 103 نفر( 32,2 درصد )، پایین بودن میزان تسهیلات 93نفر ( 29,1 درصد )، اجبار به ارائه وثیقه به بانک 65 نفر (

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *