مقاله با موضوع تولید، کشاورزی، میزان

دهد که در اغلب روستاهای دهستان کشت می شود. سطح زیر کشت چای در این دهستان 1309 هکتار و محصول سالانه آن 9455 تن است. پس از چای 804 هکتار از اراضی دهستان به کشت برنج با تولیدی معادل 2640 تن، 204 هکتار از اراضی تحت پوشش درخت توت است.
3 ـ 4 ـ 1 ـ 4 ـ کشاورزی دهستان لات و لیل
از آنجا که دهستان لات ولیل شهرستان لنگرود در دو قسمت مرتفع و کوهپایه قرار داشت و رسیدگی به امور روستاییان را با مشکل رو به رو می ساخت این دهستان در سالهای اخیر به سطح بخش ارتقاء یافت و مرکز آن اطاقور تعیین شد. بدین ترتیب بخش اطاقور شامل دو دهستان است. سطح دهستان لات ولیل، که در فرادست دهستان اطاقور واقع شده، بیشتر از جنگل و مرتع پوشیده شده است. زراعت به علت کمبود خاک زراعی جایگاه مهمی ندارد. برنجکاری، که 372 هکتار از اراضی را اشغال کرده است، زراعت عمده بخش اطاقور محسوب می شود. این شالیزارها در حاشیه و مناطق کم ارتفاع قرار گرفته اند. حبوبات، سبزی، صیفی و دیگر محصولات زراعی نیز با توجه به کمبود خاک زراعی در سطوح کوچک و پراکنده به خصوص در محوطه خانه های روستایی کشت می شوند و جنبه خود مصرفی دارند ولی تنها بخشی از نیازخانوار روستایی در همان منطقه را تأمین می سازند. در مناطق کوهپایه و جنگلی کشت درختان مرکبات و چای معمول است که گاه توأم با یکدیگر مشاهده می شود و از نطر زراعی جایگاه بهتری دارند. حدود 300 هکتار باغ مرکبات در این دو دهستان وجود دارد که بیشتر مربوط به دهستان اطاقور است. درختان میوه هسته دار و دانه دار به صورت تک درخت در محوطه خانه های روستایی یا توأم با درختان جنگلی غرس شده اند.
3 ـ 4 ـ 1 ـ 5 ـ کشاورزی دهستان دریاسر
قسمت جلگه ای و کم ارتفاع یخش کومله را دهستان دریاسر تشکیل می دهد. این دهستان بیش از 1700 هکتار برنجکاری دارد. کشت باقلا، لوبیا و نخود سطحی در حدود 70 هکتار را پوشش می دهند. سبزی و صیفی از قبیل پیاز، سیب زمینی، سیر، گوجه فرنگی و انواع سبزیهای برگی و غده ای ( ترب ) بیش از 100 هکتار را شامل می شوند. نیشکر در شهرستان لنگرود از قدمت کشت برخوردار است و تنها دهستان این شهرستان که به کشت نیشکر می پردازند دریاسر است. این محصول حدود 3 هکتار از اراضی را زیر کشت دارد که 9 تن محصول از آن بدست می آید. در این دهستان باغداری نسبت به زراعت جایگاه بهتری دارد. حدود 850 هکتار از اراضی مربوط به چایکاری که سالانه بیش از 8500 تن چای تولید می کند. قریب به 600 هکتار توتکاری جهت پرورش کرم ابریشم وجود دارد. سطحی معادل 90 هکتار نیز به کشت مرکبات اختصاص یافته است که بیشترین سهم آن مربوط به پرتغال با 800 تن محصول است.
3 ـ 4 ـ 1 ـ 6 ـ کشاورزی دهستان مریدان
دهستان مریدان نیز مانند بسیاری دیگراز دهستانهای گیلان از دو بخش جلگه ای و کوهپایه ای تشکیل شده است. حدود 1000 هکتار از شالیزارهای شهرستان در این دهستان قرار دارد. باقلا در سطح 10 هکتار و لوبیا در سطح 30 هکتار کشت می شود. انواع سبزیها و صیفی نسبت به دیگر محصولات زراعی جز برنج، از وضعیت بهتری برخوردارند. پیاز در سطح 10 هکتار کشت می شود و بیش از 80 تن محصول می دهد. سیر 5 هکتار را پوشش می دهد. انواع سبزیهای برگی و همچنین غده ای به خصوص ترب در سطوح مختلف کشت می شوند. بعد از برداشت برنج، در اراضی شالیکاری شبدر کشت می شود. محصول مرکبات لنگرود بیشتر مربوط به دهستان مریدان است. پرتغال 565 هکتار، نارنگی 40 هکتار و نارنج که در باغهای چای غرس شده 78 هکتار از اراضی را اشغال کرده اند. چای 2600 هکتار را در اختیار دارد که 400 هکتار آن دارای تأسیسات آبیاری است.
جدول شماره ( 31 ـ 3 )سطح زیرکشت، تولید و عملکرد در هر هکتار محصولات شهرستان لنگرود سال93
نام محصول
سطح زیر کشت ( هکتار )
میزان تولید( تن )
عملکرد
آبی
دیم
آبی
دیم
آبی
دیم
غلات
برنج
9100
5/42388
65/4
باقلا مازندرانی
120
480
4
لوبیا سفید
150
225
5/1
لوبیا قرمز
2
8/2
4/1
لوبیا کشاورزی ( پاچ باقلا)
11
5/16
5/1
نخود
10
12
5/1
سبزی و صیفی
پیاز
184
1564
5/8
سیب زمینی
121
1936
16
سیر
175
875
5
بادمجان
16
160
10
گوجه فرنگی
35
210
6
سبزیجات برگی
150
900
6
سبزیجات غده ای
20
200
10
محصولات جالیزی
خیار
3
18
6
هندوانه
500
10000
50
کدو
30
750
25
نباتات صتعتی
نیشکر
3
9
3
نباتات علوفه ای
شبدر
42
357
9
منبع: سازمان جهاد کشاورزی شهرستان لنگرود 1393
جدول شماره(32 ـ 3 ) آمار محصولات باغی ( میوه های سردسیری و خشک )شهرستان لنگرود سال 93
سطح زیر کشت باغات با احتساب درختان پراکنده ( هکتار)
میزان تولید ( تن )
عملکرد
عملکرد
نام محصول
نهال
بارور
نهال
بارور
آبی
دیم
آبی
دیم
آبی
دیم
آبی
دیم
آبی
دیم
میوه های دانه دار
سیب
2
28
168
84
6
گلابی
4
41
5/266
6/66
5/6
به
15
15
60
4
4
میوه های هسته دار
گوجه
2
60
450
5/22
5/7
میوه های دانه ریز
انگور
5/1
12
8
میوه های خشک
گردو
7
24
26
7/3
1
میوه های سردسیری
ازگیل
3
12
4
میوه های نیمه گرمسیری
چای
150
800
5090
4017
22007
7/146
5
32/4
مرکبات
پرتغال
50
980
9800
196
10
نارنگی
54
432
8
لیموترش
22
198
9
نارنج
14
140
10
انار
6
30
5
انجیر
6
30
5
کیوی
4
5/6
5/136
1/34
21
توتستان برای نوغان
100
3000
34800
348
6/11
ازگیل ژاپنی
10
110
11
منبع: سازمان جهاد کشاورزی شهرستان لنگرود1393
3 ـ 4 ـ 2 ـ برنجکاری
رایجترین نوع برنج که در این شهرستان کشت می شود انواع صدری، خزر و بی نام است، کل میزان تولید برنج در سال 1390 در این شهرستان 27,997 تن معادل 8/3 درصد کل تولید استان است که 9148 تن آن به مصارف خوراک و بذر اختصاص دارد و 18,829 تن معادل 22/3 درصد کل مازاد برنج استان است برای مصارف کشور استفاده می شود. این شهرستان از لحاظ میزان تولید برنج در رتبه نهم استانی قرار دارد.جداول زیر وضعیت برنج را در این شهرستان نشان می دهد.
جدول شماره (33 ـ 3 )سطح زیر کشت و عملکرد برنج
شرح
سطح: هکتار، تولید: تن عملکرد: کیلوگرم
ارقام پر محصول
سطح
165
عملکرد
6157
میزان تولید شالی
1016
ارقام بومی
سطح
8935
عملکرد
4630
میزان تولید شالی
41373
جمع کل
سطح
9100
عملکرد
6458
میزان تولید شالی
42389
منبع: جهاد کشاورزی شهرستان لنگرود 1393
جدول شماره (34 ـ 3 )تولید برنج
شرح
مقدار
متوسط عملکرد برنج در هکتار( کیلوگرم )
3074
کل برنج تولیدی ( تن)
27,977
مقدار بذر مصرفی در هکتار بر حسب شلتوک ( کیلوگرم/ هکتار )
75
مقدار بذر مصرفی در هکتار بر حسب برنج ( کیلوگرم / هکتار )
50
مصرف سرانه ( کیلو گرم )
60
جمعیت ( نفر )
144,882
مقدار کل مصرف برنج ( تن )
8693
مقدار کل مصرف ( بذری و خوراکی )،( تن )
9148
مازتد تولید برنج ( تن )
18,829
منبع:جهادکشاورزی شهرستان لنگرود1393
جدول شماره(35ـ 3) مکانیزاسیون
شرح
مقدار
ماشینها و ادوات فعال در برنجکاری
تراکتور
47
تیلر
825
نشاکار
14
دروگر
45
خرمنکوب
پشت تیلری
745
پشت تراکتوری
35
کمباین
1
کارخانه شالیکوبی
148
سطح نشاکاری مکانیزه ( هکتار)
30
سطح برداشت مکانیزه ( هکتار )
30
سطح تسطیح و تجهیز و نوسازی ( هکتار)
306
منبع: جهاد کشاورزی شهرستان لنگرود 1393
جدول شماره(36 ـ 3 ) هزینه های تولید
شرح
مقدار
سطح بیمه شده ( هکتار )
242,026
هزینه های تولید در یک هکتار ( ریال)
کاشت
770,369
داشت
454,506
برداشت
297,284
بعد از برداشت
315,864
جمع کل هزینه( ریال)
1,838,023
منبع: جهاد کشاورزی شهرستان لنگرود 1393
جدول شماره(37ـ 3) خلاصه وضعیت برنجکاری
شرح
مقدار
سطح راتون ( هکتار )
407
عملکرد راتون( کیلو گرم )
780
میزان تولید شلتوک ( راتون) کیلو گرم
317
عملکرد کل شلتوک در هکتار ( کیلو گرم )
4693
میزان تولید شلتوک ( تن)
42,706
عملکرد برنج در هکتار ( کیلو گرم )
3097
کل تولید برنج ( تن )
28,186
مازاد کل تولید برنج ( تن )
19,038
منبع: جهاد کشاورزی شهرستان لنگرود 1393
3 ـ5 ـ دام، طیور و سایر محصولات
وضعیت پرورش دام، طیور، زنبور عسل و تولید فرآورده های آنان بر مبنای آمارهای ارائه شده توسط سازمان جهاد کشاورزی استان به شرح زیر است:
در این شهرستان 12634 رأس دام سبک ( 11,048 رأس گوسفند و بره و 1586 رأس بز و بزغاله ) وجود دارد که از این لحاظ با 8/0 درصد دام سبک در مرتبه سیزدهم استانی قرار دارد. همچنین تعداد 20,836 رأس دام سنگین ( 1706 رأس گاو و گوساله اصیل، 7391 رأس گاو و گوساله دورگه، 8854 رأس گاو و گوساله بومی، 1608 رأس گاومیش و 1277 رأس اسب، قاطر و الاغ ) وجود داشته ( 1/2 درصد ) که در بین شهرستانهای گیلان در مرتبه پانزدهم قرار می گیرد.
فرآورده های دامی تولید شده شامل: 899 تن گوشت قرمز ( 4/2درصد )، 13,893 تن شیر ( 8/4 درصد )، 18 تن پشم، کرک و مو و 165 تن پوست است. شهرستان لنگرود از لحاظ تولید گوشت قرمز و شیر، به ترتیب در مرتبه پانزدهم و هشتم در بین شهرستانهای استان قرار دارد.
همچنین این شهرستان با تولید 1238 تن گوشت مرغ معادل 8/2 درصد تولیدات استان در مرتبه نهم قرار داشته و میزان تولید تخم مرغ نیز معادل 525 تن می باشد( جهاد کشاورزی لنگرود، 1390)
پرورش زنبور عسل رواج چندانی ندارد و تنها با 2840 کندوی بومی و جدید ( 2/2 درصد ) کندوهای استان در مرتبه دهم قرار می گیرد، میزان عسل تولید شده 9/24 تن ( 8/0 درصد ) عسل استان است که از این نظر در بین 16 شهرستان استان رتبه دوازدهم را دارد.
پرورش کرم ابریشم یکی از منابع درآمدی مهم شهرستان لنگرود محسوب می گردد. میزان محصول این شهرستان از میزان بالایی در سطح استان برخوردار است. غالبا هر کشاورزی دارای یک تلمبار نوغان است که در کنار کار کشاورزی خود به پرورش کرم ابریشم نیز اشتغال دارد. بر پایه اطلاعات بدست آمده از آمارنامه سال 1390 تعداد شعب، تعداد تخم نوغان به فروش رفته ، پیله تولید شده .به فروش رسیده و تعداد خانوار نوغاندار شهرستان در جدول شماره 1 مشخص شده است .
جدول شماره (38 ـ 3 )فعالیت شرکت ابریشم ایران در استان گیلان سال 1390
محل استقرار
تعداد شعب
تعداد تخم نوغان به فروش رفته(جعبه)
پیله تولید شده و به فروش رفته
تعداد خانوار نوغاندار
مقدار
(تن)
ارزش
(میلیون ریال)
لنگرود
2
5306
5/1375
14788
2857
منبع: جهاد کشاورزی شهرستان لنگرود 1393
3 ـ 5 ـ 1 ـ صید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *