مقاله با موضوع کسب و کار، بهره بردار، چشم انداز

admin3
نوامبر 28, 2018 0 Comment

باشد. در این راهبرد اعتقاد بر این است که جهت کاهش بیکاری و افزایش اشتغال در نواحی روستایی، با گسترش اعتبارات در میان جوامع روستایی می توان با تقویت اقتصادهای محلی که پایدار با محیط و جوامع انسانی بوده پرداخت، تا از طریق ایجاد کسب و کارهای کوچک و بزرگ توسعه پایدار را برای کل جامعه و همچنین توانمندسازی فقرای روستایی را به ارمغان آورد. طبق این رویکرد، منابع مالی باید از طریق شیوه مدیریت غیر متمرکز و با سازمان کار متنوع، شبکه ای و متناسب با اندازه اقتصادی نواحی روستایی صورت بگیرد. طبق موضوع تحقیق که بررسی وام های خود اشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی می باشد، اهداف نظریه توسعه یکپارچه نواحی روستایی نیز از بین بردن قشر بندی ها موجود در جوامع روستایی و از بین بردن فقر بین گروه ها و کاهش فاصله بین شهر و روستا و افزایش اشتغال و کسب و کارهای کوچک در نواحی روستایی است و می خواهد خود اتکایی را در مناطق روستایی افزایش دهد. و این نظریه برای رسیدن به اهداف خود نیازمند سرمایه گذاری برای ایجاد مشاغل روستایی و صنایع کوچک و ارائه اعتبارات مالی برای سرمایه گذاری در بخش زراعت توسط سازمان ها دارد. حال یکی از راه هایی که می شود به تأمین مالی نواحی روستایی پرداخت استفاده از رویکرد جدید تأمین مالی نواحی روستایی است، هدف این رویکرد افزایش درآمد روستانشینان یا کشاورزان، کاهش فقر و ارزیابی ناکارآمدی بازارهای مالی روستایی به همراه واسطه گری مالی روستایی کارآمد به همراه اقدامات دولتی می باشد. تأثیر دولت ها در افزایش دامنه انتخاب سرمایه گذاری افراد و توسعه جوامع روستایی از طریق برنامه ها، اقدامات مالی، قانونی و سیاست گذاری امکان پذیر است.
شکل شماره (1-2) روند نقش وامهای خود اشتغالی در ایجاد شغل
3 ـ 1 ـ ویژگی های طبیعی شهرستان لنگرود
3 ـ 1 ـ 1 ـ مو قعیت جغرافیایی
کلمه لنگرود از دو بخش لنگر و رود تشکیل شده است. درباره لنگر معانی مختلفی گفته اند که از میان آن ها ایستادن و لنگر انداختن کشتی در بندر، با ویژگی جغرافیایی و پیشینه تاریخی لنگرود همخوانی دارد. بنابراین نامواژه لنگرود نشان دهنده بندری بودن این جایگاه در گذشته است.(فاخته، 1387، 241 )
شهرستان لنگرود در قسمت شرقی استان گیلان واقع شده و از لحاظ موقعیت جغرافیایی، عرض شمالی 37 درجه و11 دقیقه و طول شرقی 50 درجه و 10 دقیقه محدوده (جغرافیایی) این شهرستان را تشکیل می دهند.
همسایگان محدوده مورد نظر از سمت شمال، شهرستان لاهیجان، از جهت شرق، شهرستانهای رودسر و املش، از قسمت جنوب، شهرستان سیاهکل و از طرف غرب شهرستانهای لاهیجان و سیاهکل می باشند. همچنین در قسمت شمال شرق شهرستان مورد مطالعه، دریای خزر قرار دارد. مساحت کل شهرستان لنگرود با توجه به آمار سال 1390، 458 کیلومتر مربع بوده است. مرکز شهرستان لنگرود، شهر لنگرود بوده که با مرکز استان (شهر رشت) 65 کیلومتر فاصله دارد و در مسیر ترابری اصلی جاده ساحلی است.(مشهد ـ تبریز).
شهرستان مذکور طبق آمار نامه سال 1390 استان گیلان، دارای 3 بخش بوده که دهستانهای گل سفید، چاف و دیوشل در بخش مرکزی، دریاسر و مریدان در بخش کومله ولات لیل و اطاقور در بخش اطاقور قرار دارند. همچنین 5 شهر لنگرود، شلمان، کومله و اطاقور ، چاف و چمخاله جزء این شهرستان هستند. تعداد روستاهای این شهرستان 208 روستا می باشد که روستاهای دارای سکنه محدوده مورد نظر 193روستا می باشد.
جدول شماره(1-3): تقسیمات سیاسی شهرستان لنگرود
شهرستان
بخش
تعداد و نام شهر
تعداد و نام دهستانهای تابعه
تعداد آبادی
سال85
دارای سکنه
خالی از سکنه
سال90
دارای سکنه
خالی از سکنه
لنگرود
بخش
مرکزی
لنگرود
چاف و
چمخاله
چاف
دیوشل
گل سفید
13
23
11
13
21
11
2
18
22
4
18
20
4
2
بخش
کومله
کومله
شلمان
دریاسر
مریدان
9
11
9
11
9
11
9
11
بخش
اطاقور
اطاقور
اطاقور
لات لیل
102
48
99
48
3
96
48
88
43
8
5
جمع
3
5
7
217
212
5
208
193
15
منبع: مرکزآمار ایران1390
نقشه شماره (1-3): تقسیمات سیاسی شهرستان لنگرود
منبع: یافته های تحقیق
نقشه شماره( 2-3): پراکنش مکانی روستاهای نمونه برداری شده در سطح شهرستان لنگرود
منبع: یافته های تحقیق
نقشه شماره(3-3): پراکنش مکانی روستاهای نمونه برداری شده در سطح دهستان چاف
منبع: یافته های تحقیق
نقشه شماره (4-3): پراکنش روستاهای نمونه برداری شده در سطح دهستان گل سفید
منبع: یافته های تحقیق
نقشه (5-3): پراکنش مکانی روستاهای نمونه برداری شده در سطح دهستان دریاسر
منبع: یافته های تحقیق
نقشه شماره(6-3): پراکنش مکانی روستاهای نمونه برداری شده در سطح دهستان اطاقور
منبع: یافته های تحقیق
نقشه شماره(7-3): پراکنش مکانی روستاهای نمونه برداری شده در سطح دهستان لات و لیل
منبع: یافته های تحقیق
نقشه شماره(8-3): پراکنش مکانی روستاهای نمونه برداری شده در سطح دهستان دیوشل
منبع: یافته های تحقیق
نقشه شماره(9-3): پراکنش مکانی روستاهای نمونه برداری شده در سطح دهستان مریدان
منبع: یافته های تحقیق
3ـ 1 ـ 2 ـ زمین شناسی
انفجار یک کوه آتشفشان، وحشت ناشی از یک زمین لرزه، چشم انداز باشکوه یک دره کوهستانی، خرابیهای حاصل از یک زمین لغزه و . . . جزء موضوعاتی هستند که در علم زمین شناسی مورد بحث قرار می گیرند. بدین لحاظ شناخت یک سکونتگاه زیستی از نظر تکتونیکی و زمین ساخت جهت انتخاب محلی مناسب برای زندگی و کاهش خسارات مالی و جانی اهمیت فراوانی دارد.
به طور کلی اراضی شهرستان لنگرود ( بویژه ارتفاعات ) پوشیده از جنگل انبوه بوده لذا امکان بررسیهای دقیق زمین شناسی و شناخت سازندها را بسیار محدود و گاه غیر ممکن می نماید. ارتفاعات عمدتاً متعلق به دوران اول و دوم بوده و قسمت اعظم بخش جلگه ای شهرستان لنگرود بر روی روسوبات دوران چهارم (سنوزوئیک شامل نئوژن و کواترتر) شکل گرفته است. از آنجایی که رسوبات مذکور از قسمتهای مختلف جمع آوری شده و به سمت این محدوده انتقال یافته اند، بنابرابن برای انجام فعالیتهای زراعی به ویژه کشت برنج و باغداری مانند مرکبات و کشت چای با کیفیت خوب بسیار مناسب و مرغوب می باشند. البته بدلیل نفوذ پذیری و شستشوی خاک امکان هدایت مواد آلی و مغزی به قسمت های زیرین وجود دارد که در این صورت باید با انجام تمهیداتی نظیر افزودن کودهای مناسب (بویژه کود حیوانی) به خاک تقویت آن، کیفیت آنرا در حد مطلوب حفظ نمود.
در زیر رسوبات جوان دوران چهارم، تشکیلات گوناگون مربوط به دوران دوم (مزوزوئیک شامل کرتاسه ، ژوراسیک و تا حدی تریاس ) مدفون شده و سنگ های دگرگون شده دوران اول (پالئوزوئیک) نیز در قسمت های این محدوده رخنمون پیدا کرده اند.
در محدوده مورد مطالعه حرکات کوهزایی متعددی رخ داده که نتیجه آن شکل گیری گسلهای فراوان در این ناحیه می باشد. بنابراین با توجه به دارا بودن استعداد لرزه خیزی، در احداث ساخت و سازهای مسکونی و غیر مسکونی محدوده مورد نظر، باید دقت زیادی صورت گرفته و تمامی آئین نامه ها و ضوابط و مقررات فنی و سازه ای رعایت گردد.(شکرگزار،1385، 11).
از نظر زمین شناسی بخش شرقی شهرستان شامل دهستانهای چاف، گل سفید و دریاسر دارای نهشته های ساحلی و ماسه بادی و نهشته های دلتایی تفکیک نشده عهد حاضر می باشد، که در بخش شرقی دیوشل و کومله، آخرین پیشرفتگی نهشته های دریایی عهد حاضر و پلیوستوسن مشاهده می شود. در دهستانهای اطاقور و لات ولیل، که بخش غربی و کوهستانی شهرستان را شامل می شود، ماسه سنگ به همراه شیل و آهک، مربوط به دوران دوم و دوره ژوراسیک، کرتاسه زیرین می توان مشاهده کرد. از نظر لرزه زمین ساخت منطقه گسل ( جنوب شرقی، شمال شرقی ) نسبتاً گسترده ای از بخش های غربی اطاقور و لات و لیل می گذرد که بر سمت شهرستان رودسر و جنوب چابکسر ادامه می یابد.( معاونت و برنامه ریزی، 1390، 1793).
3 ـ 1 ـ 3 ـ زمین شناسی اقتصادی
منابع معدنی بطور کلی بدلیل عدم شناخت کافی سازندهای زمین شناسی موجود در شهرستان لنگرود نمی توان چندان به وفور کانسارها و معادن خوش بین بود. تنها معدن فعال شهرستان لنگرود شامل سنگهای گرانیتی جنوب شهرستان بوده ( لیلاکوه ) که در حال حاضر به دلیل عدم پلاک دهی فقط به صورت سنگ لاشه کاربرد دارند( سنگ فرش کف پارکها و . . . ). این سنگ ها بدلیل ترکها و درزهای بسیار ریز خاصیت کوپ دهی داشته ولیکن در زیر دستگاه خاصیت پلاک دهی مطلوبی نداشته، خرد شده و پرت آن زیاد است. گرانیت طالش محله حتی خاصیت قواره آوری را هم ندارد. اما مهمترین ماده معدنی که در حال حاضر در دست بررسی و اکتشاف است؛ عنصر فلز تیتانیم ( Tio2) بوده که بصورت پلاسر در باند ماسه های ساحلی از چمخاله تا کیاشهر بطول 35 کیلومتر دیده شده است. اداره معادن و فلزات اعلام داشته در صورت اثبات و تعیین ذخیره مطلوب ( 130ـ 120 هزار تن تیتانیم ) این معدن ارزش بهره برداری را داشته و جزء معادن متوسط طبقه بندی می گردد. در این راستا احداث کارخانه فرآوری وانادیم و تیتانیم موجبات اشتغال روستاییان را فراهم می آورد( شکرگذار، 1385 ،13 ).
3 ـ 1 ـ 4 ـ آب وهوا
بین عوامل طبیعی، آب و هوا نقش بسیار مهم در فعالیت های انسانی در سیاره زمین دارد. به طوری که هیچ نژاد، دسته و گروهی را امکان گریز از تأثیرات شگرف و عمیق آن نیست و همواره در خشکی دریا، در جلگه و کوهستان، میان مردم وحشی و جوامع متمدن اثر ژرف و دیر پایی دارد( شکوهی، 1371، 154 ).
اصولاً عامل آب و هوا تأثیر مستقیم در بنیان عوامل سازنده محیط های جغرافیایی دارد بطوریکه نه تنها در انواع خاک، پوشش گیاهی، پوسته زمین، آبهای ساکن و روان مؤثر واقع می شود بلکه ساخت پاره یی از چهره های طبیعی سیاره زمین را نیز نظیر اشکال قاره ها، اقیانوس ها و پستی و بلندی ها به عهده دارد. جالب این است که در سیاره زمین چهار عامل طبیعی آب و هوا، پوشش گیاهی، نوع خاک و منابع آب یکجا و با هم به صورت واحد عمل می کنند( همان منبع، 156 ). آب و هوا نسبت به سایر عوامل طبیعی در شکل گیری و گسترش تجمع های انسانی تاثیر بسزایی دارد. شرایط آب و هوایی در نحوه استقرار انواع کاربری، تیپ واحد های مسکونی، طول وعرض پنجره ها، ضخامت دیوارها، نوع سقف، جنس مصالح، ارتفاع ساختمان و. . . تأثیر می گذارد از اینرو برای برنامه ریزی هر مجتمع زیستی باید به عناصر آب و هوایی توجه خاصی صورت گیرد. (شکرگزار، 1385، 9).
عواملی که از مجموعه عناصر اقلیم فعالیت های کشاورزی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد، عبارتند: از دما، رطوبت، باد و نورآفتاب یا روشنایی.
عوامل یاد شده در عین حال که فعالیت های کشاورزی را که انسان عامل مهم آن است تحت تأثیر قرار می دهد، پوشش گیاهی طبیعی را نیز متأثر می سازد. ولی تأثیر مورد اشاره روی دو گروه متفاوت است به این گونه که پوشش گیاهی طبیعی در مکان هایی که شرایط اقلیمی در آنها نامساعد است و زمینه برای نشو و نمای گیاهان مناسب نیست به وجود نمی آید. در صورتی که فعالیت های کشاورزی که در حقیقت کشت و کار گیاه به دست انسان است علیرغم وابستگی شدید آنها به شرایط اقلیمی در نقاطی نیز که شرایط مناسب یاد شده وجود ندارد به کمک تکنیک و