منابع مقاله درمورد پرسشنامه استرس

میهمان
فوریه 6, 2019 0 Comment

دست می دهم
1.22741
2.5850
58- من از انتقاد متنفرم
پیامد های رفتاری – روانی
1.25974
3.2050
59- من احساس دلواپسی می کنم
1.20654
3.2700
61- من معمولاً برای آنچه پیش آمده افسوس می خورم
2.0000
2.6200
60- من احساس آرامش می کنم
3.0000
2.7925
62- من احساس تاسف می کنم
2.0000
2.2275
63- من احساس سرخوردگی می کنم
2.0000
2.2075
64- من خوشحال هستم.
پیامد های هیجانی
2.0000
1.9700
65- من فرد مطمئنی هستم
3.0000
2.7075
13- من به طور مرتب عبادت می کنم
3.0000
3.0600
14- من به کتاب های مذهبی علاقه دارم
انجام فعالیت های کاهندهاسترس درون فردی
2.0000
2.3975
31- من درباره مشکلاتم با اعضای خانواده گفتگو می کنم
با توجه به جدول بالا می توان گفت بالاترین میانگین مربوط به سوال ” من خیلی زود عصبانی می شوم ” با میانگین 3.3700 مر بوط به عامل “پیامد های هیجانی “و کمترین میانگین مربوط به سوال” من همیشه در هنگام صحبت کردن به احساس دیگران توجه می کنم” با میانگین 1.6500مربوط به عامل ” فعالیت های کاهنده استرس بین فردی” می باشد.
سوال اول
پرسشنامه سلامت روان از چند عامل اشباع شده است؟
جدول شماره 5: آزمون بارتلت و شاخصKMO

آزمون
مقدار
درجه آزادی
سطح معناداری
KMO
بارتلت
4962.088
741
0.000
0.845

مقدار آماره آزمون بارتلت برابر 4962.088و درجه آزادی 741 با سطح معناداری 0.000 است. چون میزان سطح معناداری از 0.01 کمتر است لذا تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار، مدل عاملی، مناسب است و فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی، رد می شود همچنین مقدار شاخص KMO برابر 0.845 است و نشان می دهد که تعداد نمونه برای تحلیل عاملی کافی می باشد0
جدول شماره 6: مقادیر واریانس

مولفه
جمع
درصدی از واریانس
درصد تجمعی
جمع
درصدی از واریانس
درصد تجمعی
جمع
درصدی از واریانس
درصد تجمعی
1
7.957
20.403
20.403
7.957
20.403
20.403
3.163
8.110
8.110
2
2.761
7.078
27.481
2.761
7.078
27.481
3.055
7.833
15.943
3
2.036
5.222
32.703
2.036
5.222
32.703
2.812
7.210
23.153
4
1.955
5.013
37.716
1.955
5.013
37.716
2.722
6.980
30.133
5
1.765
4.524
42.241
1.765
4.524
42.241
2.522
6.466
36.599
6
1.515
3.884
46.125
1.515
3.884
46.125
2.460
6.307
42.906
7
1.444
3.702
49.827
1.444
3.702
49.827
2.083
5.342
48.248
8
1.303
3.340
53.167
1.303
3.340
53.167
1.919
4.919
53.167
9
1.148
2.943
56.110
10
1.007
2.582
58.692
11
.978
2.508
61.201
12
.913
2.340
63.541
13
.857
2.197
65.738
14
.829
2.125
67.863
15
.780
2.000
69.862
16
.753
1.930
71.793
17
.704
1.806
73.599
18
.692
1.774
75.372
19
.676
1.733
77.105
20
.666
1.708
78.813
21
.658
1.687
80.500
22
.615
1.577
82.077
23
.585
1.499
83.576
24
.549
1.409
84.985
25
.532
1.365
86.350
26
.515
1.322
87.671
27
.506
1.298
88.969
28
.495
1.268
90.238
29
.461
1.182
91.420
30
.446
1.143
92.563
31
.415
1.063
93.626
32
.378
.968
94.595
33
.362
.929
95.524
34
.345
.886
96.410
35
.301
.772
97.181
36
.297
.761
97.942
37
.287
.735
98.677
38
.265
.679
99.356
39
.251
.644
100.000
40
7.957
20.403
20.403
41
2.761
7.078
27.481
نتایج جدول بالا نشان می دهد عامل منابع استرس در خانواده20.403درصد ، عامل پیامد های روانی- رفتاری 7.078درصد ، عامل منابع استرس در مواجهه با با عوامل قدرت 5.222 درصد ، عامل پیامد های بدنی- فیزیولوژیک درصد 5.013، عامل منابع پیامد های هیجانی درصد 4.524، عامل استرس در شغل 3.884 درصد ، عامل فعالیت های کاهنده فردی 3.702 درصد و عامل فعالیت های کاهنده بین فردی 3.340 درصد واریانس کل را تبیین می کنند. به طور کلی این 8 عامل مجموعا تبیین کننده % 53.167از واریانس کل هستند.
نمودار شماره 4:نتایج تحلیل عامل

سوال
منابع استرس در خانواده
پیامد های روانی – رفتاری
منابع استرس در مواجهه با عوامل قدرت اجتماعی
پیامد های بدنی فیزیولوژیک
پیامد های هیجانی
منابع استرس در شغل
فعالیت های کاهنده استرس درون فردی
جدول شماره 7: بار عاملی سوالات
فعالیت های کاهنده استرس بین فردی
24- احساس می کنم برخی از اعضای خانواده ام با من مخالف هستند
.712
25- من را به درستی درک نمی کنند
.693
26- احساس می کنم در جامعه آدم ارزشمندی نیستم
.466
27- من نمی توانم برنامه ریزی مالی درستی داشته باشم
.561
28- هیچ کس مرا دوست ندارد
.610
29- من مشکلات خانوادگی زیادی دارم
.678
30- من دیر به خانه می رسم
.467
47- من شایعات را باور کرده و برای دیگران نقل می کنم
.570
45- من خیلی زود عصبانی می شوم
.673
50- گاهی اوقات احساس میکنم دوست دارم همه چیز را نابود کنم
.440
57- من زود کنترلم را از دست می دهم
.743
58- من از انتقاد متنفرم
.600
59- من احساس دلواپسی می کنم
.469
61- من معمولاً برای آنچه پیش آمده افسوس می خورم
.459
33- من اغلب به خاطر دیر رسیدن سر کار از طرف مدیرانم توبیخ می شوم
.650
34- من از محل کارم میترسم
.706
35- من با همکارانم یا همکلاسی هایم اختلاف دارم
.585
36- من قربانی جنگ قدرت بین مدیرانم شده ام
.738
38- من دستورات گیج کننده و ضد و نقیض از بالا دستی هایم میگیرم
.467
51- از سردرد رنج می برم
.524
52- من اغلب ً تجربه درد قفسه سینه داشته ام
.711
54- من بدون دلیل عرق می کنم
.583
55- من نمی توانم به اندازه کافی بخوابم
.648
56- من شب ها کابوس می بینم
.565
60- من احساس آرامش می کنم
.619
62- من احساس تاسف می کنم
.491
63- من احساس سرخوردگی می کنم
.510
64- من خوشحال هستم.
.741
65- من فرد مطمئنی هستم
.514
39- شغل من خسته کننده است
.768
40- حقوقم به اندازه کافی نیست
.530
41- کارم موجب عذاب وجدانم می شود
.602
43- من از کارم راضی هستم
.657
13- من به طور مرتب عبادت می کنم
.782
14- من به کتاب های مذهبی علاقه دارم
.780
31- من درباره مشکلاتم با اعضای خانواده گفتگو می کنم
.569
49- من اشتباهات خود را می پذیرم
.766
48-0من شنونده صبوری هستم
.678
11-من همیشه در هنگام صحبت کردن به احساس دیگران توجه می کنم
.593
در جدول شماره 9 مقادیر بارهای عاملی مشخص شده اند. و با توجه به ساختار به دست آمده هر سوال تنها بر روی یک سوال بارگذاری شده است
سوال دوم
آیا پرسشنامه استرس هری در قالب همبستگی با پرسشنامه سلامت روان از روایی ملاک کافی برخوردار است؟
به منظور برآورد روایی آزمون همبستگی بین سیاهه استرس هری و پرششسنامه سلامت روان مورد توجه قرار گرفت که نتایج به شرح زیر است
جدول شماره 8: ضریب همبستگی بین سیاهه استرس هری و پرسشنامه سلامت روان

عنوان
تعداد
R پیرسون
سطح معناداری
سیاهه استرس هری- پرسشنامه سلامت روان
57
0.744
0.000
میزان ضریب همبستگی پیرسون 0.744 است و به لحاظ آماری معنادار است و با 99% اطمینان و 1% خطا تائید می شود. بنابراین پرسشنامه استرس هری با پرسشنامه سلامت روان دارای همبستگی به میزان 74% است که این میزان ضریب همبستگی بیان کننده ارتباط قوی بین دو پرسشنامه است..
جدول شماره9 : همبستگی زیر مقیاس های پرسشنامه سلامت روان با پرسشنامه هری

زیر مقیاس افسردگی
زیر مقیاس اجتماعی
زیر مقیاس اضطراب و بی خوابی