منابع مقاله درمورد پرسشنامه سلامت عمومی-فروش و دانلود پایان نامه

میهمان
فوریه 6, 2019 0 Comment

نظرها دگرگون شد. بیشترین دقت به کار گرفته شد تا ببینیم هر آیتم مطابق با همان بخشی است که برای آن ساخته شده است و با سایر آیتم ها هم پوشانی ندارد؟
بخش های فهرست شده به صورت گزارش ساخته شدند. هر جمله گزارش رابطه داشت با شرایط به وجود آمدن یا نتیجه گیری در تجربه ذهنی استرس. تماماً 140 گزارش ساخته شد و اقدامات احتیاطی زیر در هنگام ساختن آیتم های تست به کار برده شد .
هر آیتم به زبان محلی (مالایالام) ساده ساخته شد پس به سادگی قابل فهم بود .
توجه بسیاری می شد تا آیتم ها عاری از عوامل خوشایند اجتماعی باشند( تا موجب سوگیری نشود) .
دقت کافی و بسنده شد ببینیم هر آیتم رابطه تنگاتنگی با استرس دارد .
برای کنترل با نارضایتی تن دادن به موضوع آیتم ها به دو صورت مثبت و منفی ساخته شد .
آیتم های تست به صورت تصادفی انتخاب شده و چیده شدند در یک گروه 50 نفری از معلمین مدرسه اجرا شد. هیچ محدودیتی در موضوع وجود نداشت و از ایشان خواسته شد به دقت هر یک از آیتم ها مطالعه کنند و نظر خود را در میان یکی از 5 گزینه بیان کنند. ” کاملاً موافق”، ” موافق”، “بدون نظر”، ” مخالف”، کاملاً مخالف”. همچنین از ایشان خواسته شد اگر گزینه مبهم یا متفاوت از نظر ایشان است اشاره کنند.
آیتم های تست مجدداً باز بینی شدند. بر مبنای پاسخ های دریافت شده در گزینش نهایی گزاره هایی که در هر یک از دسته های زیر قرار می گرفتند حذف شدند
گزاره هایی که هر دو پاسخ موافق و مخالف را در بر میگرفت تقریباً اصلاح شد
گزاره هایی که پاسخ ” بدون نظر” زیادی را فراخوانی می کرد
گزاره هایی که گنگ یا سخت در ارزیابی بود
بدین ترتیب در میان 140 آیتم در نهایت 28 آیتم حذف شد. 112 گزاره باقی مانده به اساتید روان شناسی داده شد تا در مورد روشن بودن و اعتبار صوری هر آیتم قضاوت کنند. در میان راهنمایی و قضاوت آنها 11 گزینه دیگر نیز حذف شدند و باقی 101 آیتم برای گزینش نهایی و تجزیه و تحلیل آیتم ها نگهداری شد.
اعتبار
برای اثبات اعتبار پرسشنامه، اثبات همسانی درونی از روش دو نیمه کردن پاسخ های داده شده توسط نمونه شامل 50 دانش آموز کالج ، محاسبه شد. گشتاور حاصلضربی ضریب همسانی درونی توسط فرمول اسپیر من براون 0.74 محاسبه شد.
برای آزمایش قوام زمانی پرسشنامه پس از 4 هفته به همان گروه ارائه شد. ضریب همبستگی پیش آزمون – پس آزمون 0.79 بود و همسانی درونی زمانی 0.88 بود
روایی
برای اثبات روایی HSI ، روایی درونی سوالات به 5 استاد روان شناسی ارائه شد که به مقدار کافی قدرت تشخیص و تجربه در منطقه داشتند. آنها تمامی سوالات را خواندند و سطح استرس را به دقت تعیین کردند . برای بهتر انجام شدن کار میزی در اختیار آنها قرار گرفت و از آنها خواسته شد هر سوال را در یکی از موارد ” کاملاً موافق”، ” موافق”، “بدون نظر”، ” مخالف”، کاملاً مخالف” قرار دهند.همچنین خواسته شدکه مشخص کنند کدام جملات خوب نوشته نشدند یا از نظر مفهوم سخت هستند. بر پایه نظرات از بین 101 سوال باقی مانده نهایتاً 66 سوال انتخاب شد.
مطالعات داخلی
مشخصات روان سنجی این تست در ایران بررسی نشده است.
در پژوهشی که با عنوان بررسی استرس و رابطه آن با سلامت روان در کارکنان بیمارستان های شهر شیراز که توسط هاشم زاده(1381) صورت گرفت . هدف این پژوهش بررسی استرس و ارتباط با سلامت روانی بود و به این منظور از آزمودنی ها که 379 نفر (150 نفر اداری، 247 نفر درمانی) بودند که بر پایه نمونه گیری تصادفی با توجه به تعداد کل کارکنان هر بیمارستان انتخاب شدند و کمک پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه رویدادهای زندگی کارکنان مورد بررسی قرار گرفت تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از آزمودنی های آماری (ضریب همبستگی و تحلیل و ارزیابی انجام شد) نتایج نشان داد که میزان استرس با سلامت روانی تفاوت معنی داری دیده شد و کارکنان درمانی از سلامت روانی کمتری برخوردارند سلامت روان در کارکنان مرد بیشتر از کارکنان زن بود و میزان استرس شغلی در کارکنان قراردادی بیش از سایر کارکنان در وضعیت های استخدامی دیگر قرار داشتند بود(هاشم زاده ، 1381).
در طی تحقیقاتی که محسن کوثری در بین 240 نفر از دانشجویان علوم پزشکی کردستان تحقیق به عمل آورد می توان به این نتیجه رسید که:
در این مطالعه از نظر سلامت عمومی تفاوت معنی داری بین دانشجویان دختر و پسر، مجرد و متأهل، بومی و غیر بومی، رشته های تحصیلی ، سهمیه های قبولی، مدت تحصیل در دانشگاه دانشکده های مختلف و دانشجویان شبانه و روزانه مشاهده شد. همچنین از نظر نمره عوامل استرس زا تفاوت معنی داری بین دانشجویان مجرد و متاهل بومی و غیر بومی ، سهیمه های قبولی و دانشجویان شبانه و روزانه یافت نشد. اما در ارتباط با این متغیر تفاوت بین دانشجویان دختر و پسر (05/.=P) رشته های تحصیلی (01/.=P) ، مدت تحصیل در دانشگاه (05/.=P) و دانشکده های مختلف (001/.=P) معنی دار بود. مهمترین عامل استرس زا از نظر دانشجویان «نگرانی از سلامتی اعضای خانواده» نگرانی از آینده شغلی، ذکر شده است همچنین رابطه بین عوامل استرس زا و سلامت عمومی دانشجویان معنی دار بود(05/.=P).
به نظر می رسد دانشجویان به خصوص دانشجویان دختر استرس بیشتری را تجربه می کنند و این مسئله در سلامت عمومی آنان تاثیر نامطلوبی دارد . بنابراین لزوم شناسایی دانشجویان آسیب پذیر و کمک به آنها احساس می شود.
در پژوهشی که با عنوان استرس و رابطه با سلامت روان (علی حیدریان، 1385) صورت گرفت به نتایج زیر دست یافت:
در این مطالعه مقطعی 180 نفر از دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاه علوم پزشکی همدان به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. اطلاعات لازم با بهره گرفتن از پرسشنامه عوامل استرس زا و Scl90 در قالب یک مصاحبه فردی با آزمودنی جمع آوری و در نرم افزار spss با بهره گرفتن از آمار توصیفی و تحلیل تجزیه و تحلیل شد.
در این پژوهش اکثر دانشجویان (1/77%) فاقد اختلال روانی بودند . 4/29/. اختلال روانی خفیف و 4/4% اختلال روانی متوسط داشتند . میانگین نمره سلامت روان 99/72 و انحراف معیار 02/46 به دست آمد. بین نمره سلامت روان و وضعیت تأهل ارتباط معنی داری وجود داشت. و وضعیت روانی افراد متاهل بهتر بود. از عوامل استرس زای تجربه شده بین نگرانی در مورد سلامت خانواده، تغییر در فعالیت مذهبی، نگرانی در مورد آینده شغلی ، ورود به محیط بیمارستان ، شرکت در امتحان مهم، اختلاف با دوستان ، مشکلات جنسی و همچنین تعداد استرسورهای تجربه شده با سلامت روانی ارتباط معنا دار مشاهده شد.(05/.p).
فصل سوم
روش شناسی پژوهش

روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف و کاربرد از نوع بنیادی می باشد ولی اطلاعات آن می توانددر آینده برای پژوهش های کاربردی مفید باشد. همچنین روش پژوهش از نوع همبستگی می باشد که یکی از انواع روش های تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی ) می باشد.
جامعه آماری
بررسی حاضر مطالعه مقطعی (توصیفی و تحلیل) است. جامعه مورد مطالعه را مردم شهر تهران تشکیل می دهند.
نمونه و روش نمونه گیری
با توجه به جمعیت بالای جامعه مورد مطالعه تعداد 400 نفر از مردم شهر تهران انتخاب شدند. بدین صورت که ابتدا مناطقی به صورت تصادفی توسط قرعه کشی انتخاب شدن و سپس در هر منطقه خیابانی به صورت قرعه انتخاب شد و با حضور در خیابان به صورت نمونه گیری در دسترس از افراد در خواست شد با دقت و صداقت به سوالات پاسخ دهند بدین صورت 340 نفر از آزمودنی ها فقط با (سیاهه استرس هری) مورد آزمون قرار گرفتند، همچنین 60 نفر از آزمودنی ها نیز انتخاب شدند که به وسیله هر دو تست (سیاهه استرس هری و آزمون سلامت روان GHQ- 28) مورد ارزیابی قرار گرفتند
ابزار جمع آوری داده ها
سیاهه استرس هری
این پرسشنامه در سال 2005 میلادی توسط دکتر اس. چانداران هری ساخته شده وبا 66 سوال که به صورت جملات خود گزارش دهی می باشد، استرس را مورد سنجش قرار می دهد..
پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ- 28)
فرم 28 ماده ای پرسشنامه سلامت عمومی دارای این مزیت است که برای تمام افراد جامعه طراحی شده است این پرسشنامه به عنوان یک ابزار سرندی می تواند احتمال وجود یک اختلال روانی را در فرد بیان کند.
این پرسشنامه دارای 4 زیر مقیاس است : خرده مقیاس نشانه های جسمانی، اضطراب و بی خوابی ، اجتماعی و افسردگی، مدت زمان اجرای آزمون به طور متوسط حدود 10 تا 12 دقیقه است.
روش نمره گذاری پرسشنامه سلامت عمومی بدین ترتیب است که از گزینه الف تا د ، نمره صفر ، یک ، دو ، سه تعلق می گیرد در نتیجه نمره فرد در هر یک از خرده مقیاس ها از صفر تا 21 و در کل پرسشنامه از صفر تا 84 خواهد بود. نمرات هر آزمودنی در هر مقیاس به طور جداگانه محاسبه شده و پس از آن نمرات 4 زیر مقیاس را جمع کرده و نمره کلی را به دست می آوریم. در این پرسشنامه نمره کمتر بیانگر سلامت روانی بهتر می باشد.
اعتبار و روایی:
مقصود از روایی آزمون ، پاسخگویی به این سوال اساسی است که آزمون چه چیزی را اندازه گیری می کند و تا چه حد از لحاظ کارآیی دارد.
فرآیند اجرا
ابتدا پرسشنامه 66 سوالی استرس هری از زبان انگلیسی به زبان فارسی ترجمه شد و سپس از فارسی بار دیگر به زبان انگلیسی برگردانده شد تا میزان دقت ترجمه آزموده شود و پس از آن ترجمه مجدد به زبان فارسی در اختیار 15 نفر در سطوح مختلف تحصیلی و سنی قرار گرفت و از آنها درخواست شد ضمن مطالعه سوالات، سوالات نامفهوم و گنگ را مشخص نمایند ، در صورتی که جملاتی خوب نوشته نشده یا نا مفهوم است تغییر دهند و با جملات مفهوم و شفاف تر جایگزین نمایند. تا پس از آن با بررسی نظرات به دست آمده با رعایت وفاداری به متن انگلیسی پرسشنامه، سوالات به گونه ای تغییر یافت سوالات مجدداً باز نویسی شد تا اشکالات وارد شده از بین برود و فرض بر مفهوم بودن آنها گذاشته شد. سپس به صورت تصادفی مناطقی از شهر تهران انتخاب شد تا پرسشنامه ها در آنها توزیع شود. 340 پرسشنامه استرس هری و 60 پرسشنامه استرس هری و سلامت روان به صورت تصادفی در مناطق توزیع و سپس جمع آوری شد.
جدول 1- تعداد پرسشنامه های توزیع شده به تفکیک مناطق

منطقه
1
2
3
4
5
6
8
10
11
13
18
جمع
تعداد
33
52
51
42
62
18
28
14
48
10
42
400
پس از ورود داده های به دست آمده در نرم افزار SPSS و تحلیل عاملی، عواملی که دارای بار عاملی پائین بودند با اغماض و یک به یک بررسی و پس از آن با توجه به محتوای عامل حذف شدند، سپس عوامل فراخوانی شده با عوامل مورد نظر سازنده پرسشنامه مقایسه شد. سوالات هر عامل در کنار هم دسته بندی گردید. از 5 نفر از افرادی که به زبان فارسی و انگلیسی در سطح بالا تسلط داشتند و نیز به فرهنگ اقوام ایرانی احاطه کامل داشتند، خواسته شد ابتدا برای هر دسته سوال بر اساس وجه اشترک آنها عنوانی انتخاب کند و در مرحله بعد از آنها درخواست شد با مطالعه دقیق 8 عامل مورد نظر سازنده و مصادیق آن هر عامل را به یکی از دسته سوالات نسبت دهند. بدین صورت عواملی که مشترک با عوامل مد نظر سازنده بود در جای خود باقی ماند و با توجه به محتوای هر دسته سوال عوامل جدید تعریف و نامگذاری شدند. و پرسشنامه جدید با 39 سوال در 8 عامل مورد بررسی قرار گرفت.

فصل چهارم
یافته های پژوهش

یافته های تحقیق
به منظور دستیابی به اهداف تحقیق که عبارت است از بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس هری و ارتباط آن با پرسشنامه سلامت روان با استقاده از این دو پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات پرداخته شد.
لازم به ذکر است ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنیها به شرح زیر است:
جدول شماره 1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
زیر دیپلم
27
6.8
7.0
دیپلم
91
22.8
30.6
فوق دیپلم
56
14.0
45.1
لیسانس
163
40.8
87.3
فوق لیسانس
39
9.8
97.4
دکتری
9
2.3
99.7
دانش آموز
1
0.3
100.0
جمع
386
96.5
بدون پاسخ
14
3.5
جمع
400
100.0
از جدول شماره 1 چنین استنباط می شود که 163 نفر معادل 40.8 % از پاسخگویان دارای تحصیلات لیسانس، 91 نفر معادل 22.8 % دیپلم، 56 نفر معادل 14.0 % فوق دیپلم، 39 نفر معادل 9.8 % فوق لیسانس 27 نفر معادل 6.8% زیر دیپلم، 9 نفر معادل 2.3% دکتری، 1 نفر معادل 0.3 دانش آموز هستند و 14 نفر معادل 3.5% نیز به این سوال پاسخ ندادند.
می توان چنین نتیجه گرفت سطح تحصیلات بیشتر پاسخگویان لیسانس می باشد.
دانشجو
دکتری
فوق لیسانس
لیسانس
فوق دیپلم
دیپلم
زیر دیپلم

نمودار شماره 1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات

جدول شماره 2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
مجرد
211
52.8
54.4
متاهل
170
42.5
98.2
طلاق گرفته
7
1.8
100.0
جمع
388
97.0
بدون پاسخ
12
3.0
جمع
400
100.0
جدول بالا نشان میدهد که بیشتر پاسخگویان مجرد بوده اند.
مجرد
متاهل
طلاق گرفته
نمودار شماره 2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل

جدول شماره 3: میانگین، انحراف معیار، مینیمم، ماکزیمم نمرات پرسشنامه هری به تفکیک جنس

کل
زنان
مردان
تعداد
400
193
180
میانگین
98.0850
96.3472
99.9778
انحراف معیار
19.99267
19.77342
20.23658
مینیمم
48.00
48.00
49.000
ماکزیمم
160.00
154.00
160.00
با توجه به جدول قبل می توان گفت میانگین نمره استرس افراد 98.0850، انحراف معیار
19.99267 است. ماکزیمم نمره استرس 160.00 و مینیمم 48.00 است. میانگین نمره استرس در زنان 96.3472 و در مردان 99.9778 و ماکزیمم نمره استرس در زنان 154.00 و در مردان 160.00 می باشد.

نمودار شماره 3: میانگین، انحراف معیار، مینیمم، ماکزیمم نمرات پرسشنامه هری

جدول شماره 4: میانگین و انحراف معیار نمرات در هر یک از سوال های پرسشنامه هری

انحراف معیار
میانگین
سوال
نام عامل
1.0000
1.6500
11- من همیشه در هنگام صحبت کردن به احساس دیگران توجه می کنم
فعالیت های کاهنده استرس بین فردی
2.0000
1.9725
48-0من شنونده صبوری هستم
2.0000
1.9775
49- من اشتباهات خود را می پذیرم
1.24159
3.1575
24- احساس می کنم برخی از اعضای خانواده ام با من مخالف هستند
1.25450
3.1125
25- من را به درستی درک نمی کنند
1.07173
2.1475
26- احساس می کنم در جامعه آدم ارزشمندی نیستم
1.37065
2.6450
27- من نمی توانم برنامه ریزی مالی درستی داشته باشم
1.01565
1.8550
28- هیچ کس مرا دوست ندارد
منابع استرس در خانواده
1.28876
2.3475
29- من مشکلات خانوادگی زیادی دارم
1.27477
2.9050
30- من دیر به خانه می رسم
2.0000
2.4700
39- شغل من خسته کننده است
3.0000
3.2875
40- حقوقم به اندازه کافی نیست
منابع استرس در شغل
2.0000
2.1350
41- کارم موجب عذاب وجدانم می شود
2.0000
2.2125
43- من از کارم راضی هستم
1.04778
1.9300
33- من اغلب به خاطر دیر رسیدن سر کار از طرف مدیرانم توبیخ می شوم
1.09579
2.1725
34- من از محل کارم می ترسم
منابع استرس
2.0000
2.1725
35- من با همکارانم یا همکلاسی هایم اختلاف دارم
مواجه با عوامل قدرت اجتماعی
2.0000
2.2025
36- من قربانی جنگ قدرت بین مدیرانم شده ام
3.0000
2.5225
38- من دستورات گیج کننده و ضد و نقیض از بالا دستی هایم می گیرم
2.0000
2.6900
51- از سردرد رنج می برم
2.0000
2.4100
52- من اغلب تجربه درد قفسه سینه داشته ام
2.0000
2.3975
54- من بدون دلیل عرق می کنم
پیامد های بدنی-فیزیولوژیک
2.0000
2.8375
55- من نمی توانم به اندازه کافی بخوابم
2.0000
2.1400
56- من شب ها کابوس می بینم
1.11930
2.3575
47- من شایعات را باور کرده و برای دیگران نقل می کنم
1.32192
3.3700
45- من خیلی زود عصبانی می شوم
1.37558
3.1225
50- گاهی اوقات احساس میکنم دوست دارم همه چیز را نابود کنم
1.33114
2.8775
57- من زود کنترلم را از