منابع و ماخذ پایان نامه ، s2b1…………………………………………………………………………………………………..38، ۴-۹-،

تجربی دبی برحسب تغییرات فشار برای s2b1…………………………………………………………………………………………………..38
شکل ۴-۹- نمودار تئوری و تجربی دبی برحسب تغییرات فشار برای

  منابع و ماخذ پایان نامه [m2]، ، [m]، Ap

دیدگاهتان را بنویسید