منابع و ماخذ پایان نامه انژکتور، α…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳، ،

محاسبه زاویه α…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳
شکل ۳-۴ ابعاد اولیه یک انژکتور ساده

  منابع و ماخذ پایان نامه s2b1...........................................................................................................................41، ۴-۱۷-، پاشش، s1b2...........................................................................................................................41

دیدگاهتان را بنویسید