منابع و ماخذ پایان نامه انژکتور، پاشش، بررسی،، تکرارپذیر

مشخصات هندسی (مانند قطر سوراخ‌ها و تعداد آنها) و نوع سیال (لزجت و چگالی) می‌باشد. درجه اتمیزاسیون یا ذره سازی، سرعت و قطر ذرات خروجی سوخت و اکسیدکننده در کیفیت و راندمان احتراق مؤثرند.]۱[
در این بررسی، که مشخصات هندسی مدنظر بود، ابتدا یک انژکتور با زاویه پاشش مشخص (۸۰ درجه) طراحی و دو نمونه یکسان از آن برای بررسی تکرارپذیر

  مقاله با موضوعاعتبارات خرد، عرضه کنندگان، زنان سرپرست خانوار

دیدگاهتان را بنویسید