منابع و ماخذ پایان نامه می‌باشند……………۵۱، ۵۲، ۴-۱-، پاشش

۱.۱……………………………………………۵۰
شکل ۵-۷- زوایای پاشش برای صفحه‌های اریفیس ۰.۸ و ۱.۳ با قطر سوراخ ورودی mm 1 که به ترتیب ۵۲ و ۶۵ درجه می‌باشند……………۵۱

فهرست جداول
جدول ۴-۱- نتایج به‌دست آمده از آزمایش تجربی با استفاده از

  پایان نامه رایگان با موضوع ۴۷، ۴۸، ۳-۲-۲.، ۳-۲-۲-۲-۵.

دیدگاهتان را بنویسید