منابع و ماخذ پایان نامه پاشش، دبی‌ها، مختلف،، نزدیک‌ترین

ی ساخت، ساخته شد. هر انژکتور دارای دو قطعه (محفظه چرخش فولادی و صفحه اریفیس برنجی) بود که در مجموع، چهار قطعه ساخته ‌شده چهار ترکیب مختلف از انژکتورها را به‌دست می‌داد. در ادامه با بررسی دبی‌ها و زوایای پاشش هر یک از چهار حالت در فشارهای مختلف، یک حالت که نزدیک‌ترین حالت به تئوری بود، برگزیده شد. توزیع های پاشش در این مرحله از هر

  مقاله با موضوعدرجه حرارت، استان مازندران، بهره بردار

دیدگاهتان را بنویسید