منابع و ماخذ پایان نامه پاشش، دبی‌ها، مختلف،، نزدیک‌ترین

ی ساخت، ساخته شد. هر انژکتور دارای دو قطعه (محفظه چرخش فولادی و صفحه اریفیس برنجی) بود که در مجموع، چهار قطعه ساخته ‌شده چهار ترکیب مختلف از انژکتورها را به‌دست می‌داد. در ادامه با بررسی دبی‌ها و زوایای پاشش هر یک از چهار حالت در فشارهای مختلف، یک حالت که نزدیک‌ترین حالت به تئوری بود، برگزیده شد. توزیع های پاشش در این مرحله از هر

  منابع پایان نامه ارشد درمورد ناسازگاری، فنیل آلانین، عقب ماندگی

دیدگاهتان را بنویسید