منابع و ماخذ پایان نامه پاشش، راست)، ۲۰،۱۳،۹،۲، ترتیب(از

می‌باشد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹
شکل ۴-۱۱- نوع پاشش انژکتور s1b2 به ترتیب(از راست) در فشارهای ۲۰،۱۳،۹،۲ که زوایای پاشش

  منابع و ماخذ پایان نامه انژکتور، پیچشی..................................................................................................................................................................۲۵، ۴-۱-،

دیدگاهتان را بنویسید