منابع و ماخذ پایان نامه پاشش، ۴-۱۴-، s2b2، انژکتور

۲۰،۱۲،۶،۲ که زوایای پاشش آنها به ترتیب ۶۳،۴۸،۴۲،۳۶ می‌باشد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰
شکل ۴-۱۴- نوع پاشش انژکتور s2b2 به

  منابع و ماخذ پایان نامه ۴-۳-، اندازه‌ها......................................................................................................................................۳۴، ،

دیدگاهتان را بنویسید