منابع و ماخذ پایان نامه پاشش، ۴-۱۴-، s2b2، انژکتور

۲۰،۱۲،۶،۲ که زوایای پاشش آنها به ترتیب ۶۳،۴۸،۴۲،۳۶ می‌باشد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰
شکل ۴-۱۴- نوع پاشش انژکتور s2b2 به

  منبع پایان نامه درباره تحلیل داده

دیدگاهتان را بنویسید