منابع و ماخذ پایان نامه چرخش‌های، پاشش، ۰.۸و۱.۱، mm

y8oozita
دسامبر 5, 2018 0 Comment

لوله‌ها و انژکتور cm 10 می‌باشد…………………………………………………………۴۷
شکل ۵-۴- منحنی دبی بر حسب فشار برای محفظه چرخش‌های با قطر ۰.۸، ۱ و ۱.۱ و با قطر سوراخ خروجی mm 1.1…………………………48
شکل ۵-۵- زوایای پاشش برای محفظه چرخش‌های ۰.۸و۱.۱ با خروجی ۱ میلی‌متر که به ترتیب ۵۵ و ۷۰ درجه