منابع و ماخذ پایان نامه چپ،، راست،، پیچشی(سمت، جت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹

جت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹
شکل ۱-۴- انواع انژکتور پیچشی(سمت راست، مارپیچ دار و سمت چپ، بدون

  منابع و ماخذ پایان نامه طراحی...............................................................................................................................................................۳۲، سیستمPDA................................................................................31، ۴-۳-،

دیدگاهتان را بنویسید