منابع و ماخذ پایان نامه گازی……………………………….۱۱، ۴.هسته، مارپیچ)…………………………………………………………………………………۱۰، ۳.سوراخ

مارپیچ)…………………………………………………………………………………۱۰
شکل ۱-۵- قسمت‌های مختلف یک انژکتور ساده ۱.سوراخ ورودی ۲.محفظه چرخش ۳.سوراخ خروجی ۴.هسته گازی……………………………….۱۱
شکل ۳-۱- مقطع هسته گازی خروجی و ورودی

  منابع و ماخذ پایان نامه [m]، سوراخ، [m2]، Re

دیدگاهتان را بنویسید