منابع و ماخذ پایان نامه ۵۴، ۵۵، ۵۳، ۶-۳-

y8oozita
دسامبر 5, 2018 0 Comment

بررسی اثر تغییر اندازه سوراخ خروجی ۵۰
۵-۶- خلاصه فصل ۵۲
فصل ۶: خلاصه نتایج و پیشنهادها ۵۳
۶-۱- مقدمه ۵۳
۶-۲- بررسی عملکرد دو انژکتور مشابه ۵۴
۶-۲-۱- نتایج ۵۴
۶-۲-۲- تحلیل خطا ۵۴
۶-۲-۳- پیشنهادها ۵۵
۶-۳- بررسی اثر تغییر پارامترها ۵۵
۶-۳-۱- نتایج ۵۵
۶-۳-۲- تحلیل خطا ۵۶
۶-۴- پیشنهاد فعالیت های