منابع و ماخذ پایان نامه ۵۸،۴۲،۳۹،۳۶، می‌باشد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۱، ۴-۱۵-، پاشش

دانلود پایان نامه

ترتیب(از راست) در فشارهای ۲۰،۱۲،۷،۳ که زوایای پاشش آنها به ترتیب ۵۸،۴۲،۳۹،۳۶ می‌باشد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۱
شکل ۴-۱۵-

  دانلود پایان نامه درباره، ۴-۸۵، (۴-۸۸)، (۳S)

دیدگاهتان را بنویسید