منابع و ماخذ پایان نامه ۵۸،۴۲،۳۹،۳۶، می‌باشد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۱، ۴-۱۵-، پاشش

ترتیب(از راست) در فشارهای ۲۰،۱۲،۷،۳ که زوایای پاشش آنها به ترتیب ۵۸،۴۲،۳۹،۳۶ می‌باشد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۱
شکل ۴-۱۵-

  پایان نامه با کلید واژه های ایدئولوژی

دیدگاهتان را بنویسید