منابع و ماخذ پایان نامه [m]، سوراخ، [m2]، Re

Q
مقدار تقابل φ
شعاع چرخش [m] R

عدد رینولدز Re
علائم لاتین
شعاع میانگین [m] r
مساحت سطح حلقوی [m2] A
شعاع سوراخ خروجی

  منابع پایان نامه ارشد درمورد شایعتر، مادرزادی، نوزادانی، ۲۰۰۱

دیدگاهتان را بنویسید