منابع و ماخذ پایان نامه [m2]، ، [m]، Ap

[m] ro
سطح مقطع واقعی [m2] A’
شعاع هسته گازی [m] rr
سطح سوراخ ورودی [m2] Ap
شعاع بدون بعد هسته گازی S
مقدار سطح مقطع واقعی [m2]

  منابع و ماخذ پایان نامه s2b1...........................................................................................................................41، ۴-۱۷-، پاشش، s1b2...........................................................................................................................41

دیدگاهتان را بنویسید