منابع و ماخذ پایان نامه [m2]، ، [m]، Ap

دانلود پایان نامه

[m] ro
سطح مقطع واقعی [m2] A’
شعاع هسته گازی [m] rr
سطح سوراخ ورودی [m2] Ap
شعاع بدون بعد هسته گازی S
مقدار سطح مقطع واقعی [m2]

  منابع و ماخذ پایان نامه می‌باشند...............۵۱، ۵۲، ۴-۱-، پاشش

دیدگاهتان را بنویسید