منابع و ماخذ پایان نامه s2b1، انژکتور، ترتیب(از، پاشش

آنها به ترتیب ۵۹،۴۷،۴۳،۲۹ می‌باشد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰
شکل ۴-۱۳- نوع پاشش انژکتور s2b1 به ترتیب(از راست) در فشارهای

  منبع پایان نامه درباره محدودیت ها، دانه بندی

دیدگاهتان را بنویسید