منابع پایان نامه ارشد با موضوع اوقات فراغت، عوامل بازدارنده، عرضه کنندگان، سابقه خدمت

آنان را به ورزش بیشتر نمایند ، و لذا بعد از فارغ التحصیل شدن بتوانند از مهارت های کسب شده مجددا” در اوقات فراغت خود لذت ببرند . بررسی و مطالعه کیفیت و اثربخشی سازمان های آموزشی حتی در کشورهای غربی و پیشرفته علمی کمتر مورد توجه بوده است ، این کمبود در محدوده فعالیت های ورزشی فوق برنامه بسیار محسوس تر می باشد ، و تحت بررسی کافی قرار نگرفته اند . شاید علت این باشد که اندازه گیری اثربخشی فعالیت های ورزشی اوقات فراغت را نمی توان با اعتبار و روایی بالا مورد سنجش قرار داد( استرس ، 1975 ) .

2-3-2 ) تعریف اثربخشی از دیدگاه صاحب نظران و محققین
اِتزیونی53 ( 1964 ) معتقد است اثربخشی واقعی یک سازمان خاص به وسیله درجه و میزانی که سازمان به اهدافش دست می یابد ، تعیین می شود (حمیدی ، 1382 ).
اوچمن و سی شور54 ( 1967 ) اثربخشی سازمانی را به عنوان ” توانایی بهره برداری از محیط برای کسب منابع نادر و ارزشمند جهت تداوم کارکرد ” تعریف می نمایند (هاگِرتی ،تی ، اِر55 ، 1991 ).
اَندرسون56 (1994) اثربخشی را به عنوان درجه و میزان دسترسی به اهداف تعریف نمود .
استیرز57 معتقد است “منطقی تر است که اثربخشی را بر حسب کسب اهداف تعریف کنیم” ( چلادورای ، 1991 ) .
پیتر دراکر معتقد است “اثربخشی یعنی انجام دادن کارهای درست . از نگاه دراکر اثربخشی کلید موفقیت سازمان محسوب می شود” ( محمدی ، 1382 ) .

2-3-3 ) روش های اثربخشی
چهار روش برای اندازه گیری اثربخشی سازمانی توسط صاحب نظران مدیریت ارائه شده است . اثربخشی مبتنی بر تامین اهداف ، اثربخشی مبتنی بر تامین منابع سیستم ، اثربخشی مبتنی بر فرایند درونی سازمان ، اثربخشی مبتنی بر تامین رضایت گروه های ذینفع . این چهار روش برای اثربخشی از 83 سال قبل مورد استفاده قرار گرفته است ( ویس58 ، 1997؛ ماتئوس .دی . او ، 1987 ) .
1 – اثربخشی مبتنی بر تامین اهداف ، به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد . البته وظیفه رهبر است که اهدافی را برای سازمان تعریف نماید . لذا عملیات در ارتباط با اهداف مورد ارزشیابی قرار می گیرد . هر چقدر عملیات ، سازمان را به اهداف بیشتر نزدیک نماید اثربخشی سازمان بیشتر می شود . مثلا 15 درصد افزایش در شرکت کنندگان برنامه ، 5 درصد افزایش در برنامه ، 10 درصد کاهش بازی های عقب افتاده ( ویس ، 1997 ؛ ماتئوس .دی . او ، 1987 ) .
2 – اثربخشی مبتنی بر کسب منابع کمیاب ، روش دیگری در اندازه گیری اثربخشی سازمان می باشد . در این روش توانایی سازمان در کسب منابع کمیاب و ارزشمند مورد بررسی قرار می گیرد . سازمانی که بتواند از منابع کمیاب سهم بیشتری داشته باشد اثربخش تر می باشد . کسب منابع مالی برای فعالیت های ورزشی فوق برنامه می تواند به عنوان منابع کمیاب تلقی شود . در صورتی که مسئولین فعالیت های ورزشی فوق برنامه بتوانند منابع بیشتری جذب نمایند اثربخش تر عمل نموده اند ( ویس ، 1997 ؛ ماتئوس.دی.او ، 1987 ) .
3 – اثربخشی مبتنی بر فرایند درونی سازمان ، روش دیگری است برای اندازه گیری اثربخشی سازمان . در این روش فعالیت های درون سازمان منجر به موفقیت سازمان می شوند . بنابراین اثربخشی با توجه به انجام کارهای درون سازمان به طور کارا و موثر توسط افراد سازمان ، نشان دهنده درجه اثربخشی سازمانی می باشد . هر یک از سه روش فوق برای اندازه گیری اثربخشی با محدودیت هایی روبرو می باشد ( ویس ، 1997 ؛ ماتئوس .دی . او ، 1987 ) .
4 – اثربخشی مبتنی بر تامین رضایت گروه های ذینفع ، روش دیگری برای اندازه گیری اثربخشی می باشد . مدیر برنامه های ورزشی اوقات فراغت می بایست گروه های ذینفع خود را مشخص نماید . رضایت گروه های ذینفع از فعالیت های ورزشی اوقات فراغت می تواند به عنوان اثربخشی برنامه محسوب شود . کامرون معتقد است که اثربخشی مبتنی بر گروه های ذینفع مناسب و با اعتبارتر می باشد ( ویس ، 1997 ؛ ماتئوس .دی . او ، 1987 )

2-3-4 ) تولید ابزاری برای اندازه گیری اثربخشی برنامه های فوق برنامه
اثربخشی سازمان مبحث عمومی را در مدیریت ، سمینارها و پژوهش های تحقیقی دنبال می کند . در اینجا بازنگری کلی ای در مستندات و ادبیات اثربخشی سازمان با کاربرد خاص در بخش برنامه های تفریحی و فوق برنامه ورزشی در موسسات عالی به عمل می آید . شاخص رضایتمندی جمعیت هدف ( TPSI ) به عنوان ابزاری برای اندازه گیری اثربخشی سازمان معرفی می شود . مولف در این مقاله به اختصار مراحل پیشرفت را شرح می دهد و ابزار اندازه گیری را به همراه یک پروتکل پیشنهادی برای مدیران ارزیاب آزمایش می کند . ابزار شاخص رضایتمندی جمعیت هدف در معرض تعدادی از تشخیص های سایکومتریک قرار گرفته و به عنوان یک ابزار اندازه گیری معتبر و پایا معرفی گردید ( شارع پور ، 1381 ؛ اندرسون ، 1994 ) .
اثربخشی سازمان با برخی از حیاتی ترین عوامل تحلیل سازمانی همراه می شود که بیش از 75 سال مورد مطالعه قرار گرفته اند . هم زمان مفاهیم مدیریتی ای چون برنامه ریزی استراتژک یا مدیریت کیفیت جامع غالبا” بیشترین حد اثربخشی را به عنوان نتیجه مطلوب در اختیار دارند . این موضوع همچنین توجه قابل ملاحظه ای را در محافل تحقیقات مدیریت به خود جلب کرده ، اما در بخش مدیریت ورزشی بیشتر توجهات روی ورزش ملی معطوف بوده است (شل ای دیو رای ، پی، 1991) .
برنامه های ورزشی تفریحی فوق برنامه ( اغلب برنامه های فوق برنامه نامیده می شوند ) در سطح دانشگاهی تحول عظیمی را از اولین رویداد فوق برنامه که در دانشگاه پرینستون در سال 1857 اجرا شد ، ایجاد کرده است . همزمان برن
امه های متنوعی در فعالیت ها و خدمات ارایه گردید ، شامل مسابقات فوق برنامه زنان و مردان به طور سنتی ، مسابقات تفریحی فوق برنامه ، رویدادهای خاص ، تورنمنت باشگاه های ورزشی ، کلاس های آموزشی ( گلف ، تنیس و موج سواری ) و برنامه های متفرقه ( جلسه تغذیه ، ارزیابی آمادگی بدنی و مشاوره بدنی ، یوگا ) . امروزه نیز در اکثر ادارات دانشگاهی آمریکای شمالی فعالیت های تفریحی برون شهری ، فرصت های تفریحی آزاد برای فعالیت های خود مختار ، برنامه های رقص و ایروبیک و بسیاری از فعالیت های جدید مشاهده شده اند (هاگِرتی ،تی ، اِر، 1991) .

2 -4 ) جلب رضایت مشتری عامل بقای سازمان های امروزی
هر مشتری پس از دریافت خدمت یا خرید و استفاده از یک کالا ممکن است به طور آلی راضی یا ناراضی باشد ، رضایت احساس مثبتی است که در فرد پس از استفاده از کالا یا دریافت خدمت ایجاد می شود . اگر کالا و خدمت دریافت شده از جانب مشتری هم سطح انتظارات ارزیابی شود ، در او احساس رضایت ایجاد می شود . در مقابل ، سطح پایین تر خدمت و کالا نسبت به انتظارات منجر به نارضایتی مشتری می شود . درجه رضایت و نارضایتی همواره به میزان فاصله سطح انتظارات و عملکرد عرضه کننده در قالب کیفیت کالا و خدمات مربوط می شود . حمایت و پشتیبانی ، تلاش در جهت رفع مشکلات احتمالی و خدمات پس از فروش مناسب در جلب اعتماد مشتریان و وفاداری آنها نقش مهمی را ایفا می کند . ارائه اطلاعات کامل در رابطه با کالاها مانند : نام کالا ، طرز استفاده از آن ، قیمت کالا ، هزینه ارسال کالا و یا زمان تحویل کالا به خریداران کمک خواهد کرد تا با اطمینان و اعتماد بیشتری برای خرید تصمیم بگیرند ( کرمی ، 1387 ).
ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که در اغلب موارد تاثیر پیام هایی که از جانب مشتریان رضایتمند به افراد دیگر انتقال داده می شود ، بسیار بیشتر از تبلیغات پرهزینه رسمی شرکت است . مشتریان ناراضی در انتقال احساس خود به دیگران فعال تر عمل می کنند . نرخ انتقال پیام مشتریان ناراضی به دیگران تقریبا” دو برابر است و به همین دلیل است که نارضایتی مشتریان بیش از رضایت آنان ، بر تغییر درآمد اثر می گذارد . در فرآیند جلب رضایت مشتری مهم ترین گام شناسایی انتظارات مشتری است . شناسایی انتظارات مشتری جز با مراجعه به وی و دریافت دیدگاه های او میسر نیست . به این منظورو برای شناسایی انتظارات مشتری ، امروزه عرضه کنندگان ضمن بهره گیری از تکنیک های آماری به نظرسنجی از مشتریان با استفاده از روش های مختلف تلفنی ، حضوری و یا الکترونیکی می کنند ( فتحیان و منزوی ، 1381 ) .
با استفاده از نظرات و نگرش های مشتریان در رابطه با کیفیت کالا یا خدمات ، فروشگاه می تواند وضعیت موجود را شناسایی کرده و برای رسیدن به وضعیت مطلوب استراتژی مناسب را به کار گیرد ( رضوی ، 1383 ) .

2 -5 ) پانزده عامل موثر در رضایت مشتری
در جدول 2 – 1 پانزده (15 ) عامل مهم و موثر در مبحث مشتری مداری که حروف اولشان با S , P , C آغاز می شوند ، دیده می شود . ( محمدی ، 1382 )

جدول ( 2 – 1) پانزده عامل مهم و موثر در رضایت مشتری
Customer

Competitors
چهار C برابر است با : کمپانی ، فاکتورهای تغییر ، مشتری ، رقابت
Company

Change factors
Price

Place

چهار P برابر است با : محصول ، توسعه ، قیمت ، مکان
Product

Promotion
System
Skill
Staff
Style
هفت S برابر است با : استراتژی ، ساختار ، ارزش های مشتری ، سیستم ، مهارت ، ستاد ، روش
Strategy
Structure
Shared values

2 -6 ) مروری بر ادبیات پیشینه

2 -6-1 ) تحقیقات انجام شده در داخل کشور
جباری و بشیریان ( 1370 ) تحقیقی در رابطه با “فعالیت های تربیت بدنی و ورزش در دانشگاه صنعتی شریف” انجام دادند . محققین در این پژوهش به عوامل مختلفی از جمله تاثیر برنامه های تربیت بدنی ، میزان زمان اختصاص داده شده به تربیت بدنی و امکانات ورزشی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که 77 درصد دانشجویان اعتقاد دارند تربیت بدنی عمومی برای آنها مفید می باشد و 70 درصد معتقدند که دو واحد تربیت بدنی عمومی برای آنها کافی نمی باشد ، و حدود 40 درصد اعلام کردند که امکانات ورزشی برای کلاس های تربیت بدنی کافی نیست . پس در این تحقیق مشاهده گردید که : اول ، برنامه های تربیت بدنی عمومی برای دانشجویان مفید است . دوم ، این کلاس ها با کمبود امکانات و وسایل ورزشی مواجه بوده و سوم ، زمان اختصاص داده شده به این واحدهای درسی کافی نمی باشد و دانشجویان خواهان افزایش میزان ساعت این کلاس ها می باشند .
فرج اللهی ( 1373 ) با مطالعه و “بررسی جایگاه تربیت بدنی در اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه تهران” اعلام می دارد که 9/28 درصد دانشجویان اعتقاد دارند ضعیف بودن برنامه های ورزشی به دلیل عدم علاقه و استقبال دانشجویان از فعالیت های ورزشی است . 1/56 دانشجویان محدودیت امکانات ورزشی دانشگاه را علت عدم استقبال و گرایش دختران دانشجو به ورزش دانسته اند . همچنین 1/50 درصد دانشجویان کمبود وسایل و فضاهای ورزشی را بزرگ ترین مشکل در انجام فعالیت های ورزشی اعلام نموده اند .
مهدی پور ( 1373 ) در تحقیقی تحت “عنوان بررسی جایگاه تربیت بدنی و ورزش در گذران اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی شهر تهران و تحلیل عوامل موثر بر آن” انجام داد ، که نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد علیرغم گرایش و علاقه مندی دانشجویان به تربیت بدنی و ورزش هنگام فراغت که از درصد بالایی برخوردار می باشد ، ل
یکن میزان مشارکت جامعه تحقیق به امور تربیت بدنی و ورزش از درصد بالایی برخوردار نبوده است . نتایج آماری کسب شده از تحقیق مذکور نشان می دهد که هدف دانشجویان پس از پرداختن به فعالیت های ورزشی ، 5/45 درصد تقویت قوای جسمانی و روانی، 8/27 درصد رفع خستگی روحی و روانی و 7 درصد گذراندن اوقات فراغت بوده است .
تندنویس ( 1375 ) در رساله دکتری خود “نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه های کشور با تاکید بر فعالیت های ورزشی” عنوان می کند که 7/1 درصد از کل دانشجویان از چگونگی گذران اوقات فراغت خود کاملا” راضی ، 5/5 درصد تقریبا” راضی ، 5/30 درصد کمی راضی و 2/39 درصد از دانشجویان ناراضی هستند . درصد دانشجویان ناراضی دختر بیش از پسران بود . همچنین اعلام نمودند که سرانه بودجه سالیانه فوق برنامه ورزشی دانشگاه ها بین 4000 تا 75000 ریال متفاوت بوده است . 84 درصد مسئولین امور فوق برنامه ورزشی دانشگاه ها عامل بازدارنده در فعالیت های فوق برنامه ورزشی را ، کمبود امکانات و تاسیسات ورزشی ، کمبود بودجه و نیروی انسانی و عدم برنامه ریزی دانسته اند .
دارابی ( 1376 ) در تحقیقی “مطالعه و بررسی برخی عوامل موثر بر ارتقاء کمی و کیفی فوق برنامه ورزشی دانشگاه های وزارت فرهنگ و آموزش عالی مستقر در تهران” مورد بررسی قرار داد و نتایج نشان داد ، 133 نفر مربیان شاغل در بخش فوق برنامه ورزشی دانشگاه ها 9/63 درصد مرد و 1/36 درصد زن که از این تعداد 8/30 درصد بدون تحصیلات علوم ورزشی ، 32 درصد زیر لیسانس ، 4/44 درصد قراردادی ، 9/51 درصد با سابقه خدمت زیر ده سال و با میانگین سنی 12/41 سال بودند . از تعداد 320 مسابقه برگزار شده 3/73 درصد در سطح پسران و 7/26 درصد در سطح دختران و از این تعداد مسابقه 9/42 درصد غیر رسمی ( داخل دانشگاه ) و 1/57 درصد بصورت رسمی ( خارج دانشگاه ) انجام گرفته بود . تعداد شرکت کنندگان در مسابقات 9536 نفر پسر و 1654 نفر دختر بودند و از این تعداد 1519 نفر پسر و 462 نفر دختر در مسابقات رسمی شرکت کرده بودند . تعداد 87 عدد فضای ورزشی که 8/64 درصد سرپوشیده و 2/35 درصد روباز بود . مساحت کل فضاهای ورزشی 159793 متر مربع که 27061 متر مربع آن سرپوشیده بود . سرانه فضای ورزشی در کل برای پسران 62/2 و برای دختران 37/1 متر مربع بود .
احسانی و عرب دفتران ( 1379 ) تحقیقی در رابطه با “بررسی عوامل بازدارنده مشارکت فعالیت های ورزشی دختران دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان” انجام دادند . در این تحقیق عامل های بازدارنده امکانات ، وقت ، پول ، وسیله نقلیه ، روابط اجتماعی ، علاقه ، ناآگاهی ، توانایی و مهارت ، سلامت و آمادگی مورد پرسش دو گروه دانشجویان شرکت کننده و غیر شرکت کننده قرار گرفت . در این تحقیق نبود امکانات به عنوان مهم ترین عامل بازدارنده شرکت در فعالیت های ورزشی دانشجویان مشخص شده است . عامل دیگری که در این تحقیق جزو عامل های بازدارنده توسط آزمودنی ها اعلام گردید ، روابط اجتماعی بود . وسیله نقلیه عامل بازدارنده دیگر و مورد توجه در این تحقیق بود . عامل علاقه به طور مشخص در دانشجویان غیر شرکت کننده ، عامل بازدارنده موثری بود .
باقرزاده و همکاران (

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *