منابع پایان نامه ارشد درمورد تکامل،، تراتوژنی، واثرات، تراتوژن

پزشک تجویز می شوند وچه غیر از آنها)، عفونت های داخل رحمی (سرخچه) بیماریهای مادر نظیر دیابت شیرین وهیپرترمی ، موادی که در محیط یافت می شوند، مثل فلزات سنگین. اطلاع از این که کدام عوامل اثر تراتوژنی دارند واثرات آنها بر جنین در حال تکامل، مهم است . چون محدود کردن تماس با تراتوژن ها روش موثری برای جلوگیری از نقایص بدو تولد اس

  مقاله با موضوعاعتبارات خرد، توسعه روستا، خانواده ها

دیدگاهتان را بنویسید