منابع پایان نامه ارشد درمورد تیروئید، پرکاری، گذرای، نوزادی

در حال تکامل جنین به خصوص بافت قلبی وعصبی می شود.(۱۵)

جدول۲- ۱- بیماری های مادر که بر جنین یا نوزاد تأثیر می گذارد(۱۶)
بیماری
اثرات
مکانیسم
گواتر اندمیک
بیماری گریوز
کم کاری تیروئید
پرکاری گذرای تیروئید در نوزادی
کمبودید-عبورایمونوگلوبولین تحریک کننده تیروئیداز جفت
پر فشاری خون
تأخیررشدداخل رحمی،

  پایان نامه رایگان با موضوع دهنده،، آلی،، گیرنده،، هم‌زدن

دیدگاهتان را بنویسید