منابع پایان نامه ارشد درمورد درمعرض، پرتوتابی، ۴۰هفتهی، داروها

ناهنجاری های اسکلتی شده است مقدار تقریبی تماس که سبب بروز این اثرات می شود حدوداً ۲۵ راد است.مقدار اشعه حاصل
از مطالعات معمولی رادیولوژی تشخیصی در حد میلی راد است . محدوده ی شغلی توصیه شده برای مادران درمعرض پرتوتابی ازهمه منابع برای تمام ۴۰هفتهی حاملگی mrad500است.(۱۳)

۳-۴-۱-تماس پدر با عوامل مختلف
تماس پدر با داروها یا

  منبع پایان نامه درباره مشفقانه، رسانیدن، پیشه،، سپاسگزاری

دیدگاهتان را بنویسید