منابع پایان نامه ارشد درمورد زنان باردار

Cyclophos phamide
Danazol
Tamoxifen

بارداری به سه مرحله تقسیم می شود و سندرم های ناشی از تماس دارویی نیز بر طبق آن نام گرفته اند. این تماس ها، طی ۸ هفته اول منجر به امبریوپاتی وپس از ۸ هفته منجر به فیتوپاتی شوند .
زنان باردار اغلب نگرانی خود را از مصرف غذاها یا نوشیدنی ها حاوی آسپارتام اظهار می دارند . اما آسپارتام به

  منبع پایان نامه درباره نهد.، بازگشته، قرآن،، جوشیده

دیدگاهتان را بنویسید