منابع پایان نامه ارشد درمورد عقب ماندگی

ازدواج های فامیلی حدود ۵تا ۶ درصد احتمال تولد کودک معلول در خانواده وجود دارد که این ریسک با احتمال تکرار معلولیت درفرزندان بعدی خانواده نیز همراه است.
۲-۴-۱پرتوتابی:
تماس با مقادیر بالای اشعه در طول حامگی در هیروشیما و ناکازاکی در ژاپن سبب افزایش میزان سقط خود به خودی وتولد کودکان مبتلا به میکروسفالی ، عقب ماندگی ذهنی و

  پایان نامه ارشد درموردضریب همبستگی، فرسودگی شغلی، سطح معنادار

دیدگاهتان را بنویسید