منابع پایان نامه ارشد درمورد فنیل آلانین

آسپارتیک اسید که از جفت عبورنمی کند، به فنیل آلانین که به طور طبیعی متابولیزه می شود ومیزان آن کمتر از مقدار برابر حاصل از متا بولیسم آب میوه است ؛متابولیزه می شود بنا براین از لحاظ بیولوژیک اهمیت ندارد که آسپارتام سرطان زا باشد.
داروهای ضد تشنج
چندین ناهنجاری مادرزادی از جمله نقایص لوله ی عصبی ،نقایص قلب و لب شکری وشکاف کام

  منبع پایان نامه ارشد درموردمسئولیت مدنی، ترک فعل، قانون مدنی

دیدگاهتان را بنویسید