منابع پایان نامه ارشد درمورد قلویی، حاملگی، دیابت-، ۵-۴-۱-بیماری

.
۱- زایمان زودرس ایاتروژنیک که به دلیل عوارض مادری مانند افزایش فشارخون و دیابت است
۲- زایمان زودرس خود به خودی
۳- اختلالات رشد جنین وابسته به بیماری های مزمن مادر یا حاملگی های چند قلویی
۴- آنوپلوییدی جنین
۵-۴-۱-بیماری های مادر
عوارض طبی مادر که با افزایش خطر عوارض جنین همراه اند عبارتنداز :
دیابت- افزایش فشارخون

  منابع و ماخذ پایان نامه ۴-۵-، اریفیس....................................................................................................................................................................................................۳۵، ،

دیدگاهتان را بنویسید