منبع پایان نامه درباره “آن، بخشانی، اوستا، نوگری

و آرمان آن قوم و امت نگاهی می فکنیم و از شخصیت وی سراغ می گیریم، می بینیم که ویژگی های صورت و سیرت آن واپسین فریاد حق طلبی و عدل خواهی همان است که دیگری می گوید و می طلبد.
نجات بخش یا نجات بخشانی که نوگری هستی را انجام می دهند، در اوستا با واژه ای مشخص می شوند که اصلا “آن که پیش خواهد برد”، “آن که پیشرفت خواهد داد” معنی می

  منبع پایان نامه درباره d)، °۱۵۷.۵]۱۵[، c)، °۹۰،

دیدگاهتان را بنویسید