منبع پایان نامه درباره اعتیاد به اینترنت

میهمان
فوریه 6, 2019 0 Comment

عادی از نظر ویژگی شخصیتی سازشپذیری تفاوت وجود دارد.
5- بین دانش آموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر ویژگی شخصیتی وظیفهشناسی تفاوت وجود دارد.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

6- بین دانش آموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر تعاملات اجتماعی تفاوت وجود دارد.
تعریف متغیرها
الف) ویژگیهای شخصیتی
تعریف نظری: ویژگیهای شخصیت در زندگی روزمره، به صفات پایدار در خلال زمان باز میگردد که از موقعیتی به موقعیت دیگر تغییر چندانی نکرده و به ماهیت وجودی فرد اشاره دارد. به طور عام، رفتار ما تحت تأثیر ویژگیها و تواناییهای شناختی و هیجانی قرار دارد. برای پیشبینی رفتار، باید چنین ویژگیهایی به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرند (حقشناس، 1385).
پنج عامل شخصیت عبارتند از:
روانرنجورخویی: اساس این بعد بر تجربه هیجانات نامطلوب است که شامل موارد زیر میباشد: «عصبیت، ناراحتی، دستپاچگی، باورهای نامعقول و غیرواقعبینانه، کنترل بسیار کم تکانهها در مقابل نیازها، ناایمنی شخصی، مستعد تنیدگی، اضطراب، افسردگی، خصومت و آسیبپذیری».
برونگرایی: این بعد، عواملی همچون «جسارت، اعتماد به نفس بالا، پرانرژی بودن، پرتحرک بودن، اجتماعپذیری، حراف بودن، برانگیختگی، جمعگرایی، تعهد بالا، سلطهجویی، هیجانات مثبت، دوستانی صمیمی و خوشبینی» را میسنجد.
گشودگی نسبت به تجربه: این عامل میزان کنجکاوی، استقلال رأی، وسعت علاقه، خردورزی (جنبههای فلسفی و عقلانی)، خلاقیت، گشودگی، منطقمداری، عدم تأکید بر آداب و رسوم را میسنجد و افرادی که در این بعد نمره بالا میآورند به احتمال زیاد زمینه موفقیت در جنبههایی از زندگی فردی و اجتماعی را دارا هستند.
سازشپذیری: نشانگر نوع دوستی، فداکاری، همکاری، همدلی، تفاهم، مهربانی و خوشرویی، انعطافپذیری، سازگاری، خوشطینتی و خوشبینی است. افراد با نمره بالا در این ملاک علاوه بر داشتن ویژگیهای فوق در فعالیتهای گروهی نیز موفقیت بالایی دارند.
وظیفهشناسی: این بعد، شامل پشتکار، استقامت، دقت عمل، قابلیت اعتماد، ارادهمندی و نظم میشود. باوجدان بودن از طریق سه ملاک قابل تشخیص است که شامل موارد زیر میباشد: جهتیابی پیشرفت (سختکوشی، باپشتکار بودن)، وابستگیپذیری (مسؤول و مراقب)، نظم و ترتیب (برنامهمداری و سازمانیافتگی). بنابراین باوجدان بودن با خودکنترلی و نظم و پشتکار ارتباط دارد (کاستا و مکگری، 1991؛ کاستا و مکگری، 1992؛ نقل از ماسر و همکاران، 2007).
تعریف عملیاتی: منظور از ویژگیهای شخصیتی در تحقیق حاضر نمرهای است که فرد در پرسشنامه پنجعاملی شخصیتی (60 سؤالی) NEO دریافت میکند.
ب) اعتیاد به اینترنت
تعریف نظری: اعتیاد به اینترنت نوعی اختلال کنترل تکانه است که به استفاده بیش از حد از اینترنت به نحوی اطلاق میگردد که سایر فعالیتهای اجتماعی فرد را تحت تأثیر قرار داده و به افت عملکرد وی در حوزه های مختلف شغلی، علمی، اجتماعی، حرفهای، خانوادگی، اقتصادی و روانشناختی منجر میشود، به گونهای که باعث نادیده انگاشتن روابط در دنیای واقعی مثل دوستان و خانواده میگردد (حسنپور، 1385).
تعریف عملیاتی: در مطالعه حاضر، مقصود از اعتیاد به اینترنت نمره آزمودنی در مقیاس اعتیاد به اینترنت یانگ است که دارای 20 ماده است و برای ارزیابی نمره حاصل، از دستورالعمل یانگ (1998)، استفاده شد، بدین معنا که نمره 0 تا 39 نشاندهنده کاربر معمولی، نمره 40 تا 69 نشاندهنده کاربر در معرض خطر و نمره 70 تا 100 نشاندهنده کاربر معتاد است.
ج) تعاملات اجتماعی

تعریف نظری: شاید بتوان تعاملات اجتماعی را یکی از مهمترین عوامل رشد اجتماعی هر شخص تلقی نمود. یکی از معیارهای مهم اندازهگیری تعاملات اجتماعی هر کس، میزان سازگاری او با دیگران از قبیل دوستان، معلمان، خانواده و … است. تعاملات اجتماعی نه تنها در سازگاری با اطرافیانی که هم اکنون فرد با آنان سروکار دارد موثر است بلکه بعدها در میزان موفقیت شغلی و پیشرفت اجتماعی وی نیز تأثیر دارد. این افراد دارای خصوصیات زیر هستند: 1. اشتغال 2. پذیرش مسئولیت 3. آیندهنگری 4. میانهروی و اعتدال 5. امیدواری و خوشبینی 6. خوشطبعی، آسانگیری و پرهیز از سختگیری بیمورد (وایتزمن، 1998).
تعریف عملیاتی : منظور از تعاملات اجتماعی در این پژوهش نمرهای است که آزمودنی در پرسشنامه الیس -وایتزمن (1981) کسب کرد.

فصل دوم :
مبانی نظری و
پیشینه تحقیق
اینترنت به خودی خود ابزاری بیطرف و خنثی است که در ابتدا برای تسهیل تحقیقات در بین نهادهای علمی و نظامی به وجود آمد، اما این که اکنون مردم چگونه از آن استفاده میکنند، مشکل عمدهای را بین جامعه و بهداشت روانی ایجاد کرده است. بدون شک روش زندگی افراد و رفتارهایی که در گستره عمر از خود نشان میدهند به طور مستقیم یا غیرمستقیم، سلامت آنان را تحت تأثیر قرار میدهد. متخصصین حوزه سلامت با ارائه شواهد تجربی محکم ثابت کردهاند که رفتارهای آسیبزا از جمله استفاده بیش از حد از اینترنت و رایانه میتواند سلامت افراد را در معرض خطر قرار دهد.
در این فصل ابتدا به مطالبی درباره تعریف اینترنت پرداخته، سپس اختلال اعتیاد به اینترنت ، نشانه ها و علائم بالینی، ملاکهای تشخیصی، طبقهبندی، ویژگیهای روانی و نظریههای مربوط به اعتیاد به اینترنت، بیماری های اینترنتی و روش های پیشگیری از مبتلا شدن به اعتیاد به اینترنت مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه به مقوله شخصیت، رویکردها و نظریههای مربوط به شخصیت، مدل پنجعاملی شخصیت و پیشینه تاریخی آن و ابعاد شخصیت در این مدل پرداخته و در ادامه رشد اجتماعی، نشانه های رشد اجتماعی، مراحل رشد اجتماعی مطرح میشود. درنهایت تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج مطرح میشود.
تعریف اینترنت
ارائه تعریفی از اینترنت، دشوار است. در حقیقت، همچنانکه رامانایاه، دت ویلر و بیروان (2013)، اشاره میکند کارکردهای پیچیده اینترنت است که تعریف آنرا دشوار کرده است. در یک تعریف بسیار کلی میتوان اینترنت را بسان مخزنی از اطلاعات خوب و بد، زشت و زیبا، اخلاقی و غیر اخلاقی دانست.
استفاده از فن آوری و تکنولوژیهای نوین یکی از جلوههای آشکار دنیای پیش روست، اینترنت نیز بهعنوان یکی از ابعاد نوپای این فن آوریهای جدید جهان معاصر، نقش به سزایی در تغییر و تحول زندگی افراد جامعه دارد. اینترنت توانسته است با ورود خود به سرعت به یکی از ابزار لازم زندگی تبدیل شود تا جاییکه حذف آن از امور روزمره زندگی امری اجتناب ناپذیر است. امروزه با گسترش شبکه جهانی اینترنت تبادل اطلاعات و روز آمد بودن آن ها ابعاد گستردهتری یافته است. بهطوری که همه افراد با هر شغل و تخصصی و هر میزان تحصیلات میتوانند در حرفه خود، در هرجای دنیا، با مراجعه به این منبع نامحدود اطلاعات، پلههای ترقی را سریعتر پیموده و در شغل و کسب خود موفقتر باشند. فناوریهای اینترنت و شبکه های پیشرفته تازه واردههای تطبیقی کلاس درس هستند، توسعه مخابرات و شبکه های اینترنت موجب سهولت ارتباط و تماس بین مدارس جهان گردیده است. عصر جدید را عصر انقلاب در ارتباطات نیز نامیدهاند و روشنترین نشانهی این قرن، انفجار اطلاعات است. اینترنت بهعنوان یک پدیده جهان شمول، امکان و فرصتی برای کاربران فراهم میکند که بتوانند تمام اطلاعات و خدمات مورد نیاز خود را هر زمان، هر کجا و به هر میزان که بخواهند، دریافت کنند. امروزه در خانهها، خیابانها، مدارس، محیطهای دانشجویی، اماکن عمومی، مغازهها، ادارات و همه جا افرادی را میبینیم که گوشی تلفن همراه در دست، مدتهای طولانی را با آن مشغولاند (حسنزاده، صالحی، و رضایی، 1393).
برای آنکه برداشت دقیقتری از اینترنت داشته باشیم، نخست بررسی روند کلی شکلگیری و تکامل اینترنت ضروری مینماید.
اختلال اعتیاد به اینترنت
تعریف
اعتیاد عبارت است از: یک حالت روانی و گاهگاهی جسمی ناشی از تأثیر دارو بر روی یک موجود زنده که لزوماً رفتار و واکنش های خاص و شخصی را در ارگانیسم ظاهر میسازد و همیشه همراه با یک کشش مفرط برای مصرف دائمی یا دورهای آن داروی بهخصوص بوده بهطوری که شخص بتواند اثرات درمانی آماده را تجربه کند و نتواند ناراحتیهای ناشی از عدم مصرف آنرا در خود از بین ببرد (امیری و رحیمی، 1393).
اعتیاد به اینترنت، به عنوان استفاده ناسازگارانه از اینترنت تعریف شده است (هونگکو و همکاران، 2010).
از دیدگاه روانشناسی اعتیاد به اینترنت دارای سه فاکتور میباشد: 1. میل و احتیاج 2. وابستگی 3. گرایش به مصرف بیشتر. با توجه به مسائل و مشکلاتی که پدیده اعتیاد به اینترنت برای افراد در جوامع مختلف بهوجود آورده است، (مسائلی چون اضطراب و افسردگی، پناه بردن به الکل و….) کوشش اصلی جامعه شناسان و روانشناسان در طی سالیان اخیر پیدا کردن علتهای این پدیده و راه هایی برای کنترل و دفع آن بوده است (امیری و رحیمی، 1393).
امروزه شاهدیم که بسیاری از افراد در قالب جستجوهای اینترنتی سعی دارند مشکلات، مسایل و نیازهای ارضاء نشده خود را حل نمایند و نیازهای روانی و اجتماعی خود را این گونه پاسخگو باشند که باید به بررسی علل ایجادکننده آن پرداخت. اعتیاد به اینترنت یا وابستگی رفتاری به اینترنت صرفنظر از این که آن را یک بیماری یا آسیب روانی یا معضل اجتماعی بدانیم پدیدهای است مزمن و فراگیر که با صدمات جدی جسمانی، مالی، خانوادگی، اجتماعی و روانی همراه است. به طور کلی این اختلال را میتوان به عنوان «نوعی استفاده از اینترنت که میتواند مشکلات روانشناختی، اجتماعی، درسی و یا شغلی در زندگی فرد ایجاد کند تعریف کرد. رایجترین اصطلاح «اعتیاد به اینترنت» است که نوعی وابستگی رفتاری به اینترنت ایجاد میکند و با ویژگیهای زیر تعیین میشود: هزینه روزافزون برای اینترنت و موضوعات مربوط به آن، احساس هیجانی ناخوشایند (مانند اضطراب، افسردگی و مانند آن) در زمانی که فرد در تماس با اینترنت نیست، قابلیت تحمل و عادت کردن به اثرات در اینترنت بودن، انکار رفتارهای مشکلزا، از این دیدگاه، اختلال به عنوان اختلال تنشی یا کنترل تکانه مانند قماربازی بیمارگونه درنظر گرفته میشود و کسانی که به این معیار میرسند مشکلات روانشناختی، اجتماعی و شغلی پیدا میکنند (گنزالز، 2008).
اعتیاد به اینترنت یک پدیده بین رشتهای است و علوم مختلف پزشکی، رایانهای، حقوق، جامعه شناسی، روانشناسی، هر یک از زوایای مختلف این پدیده را بررسی نمودهاند. در هر کدام از این علوم نظریههایی مطرح شده است که چارچوب یک علم خارج میشود و ترکیبی از مفاهیم چندین علم را در بر میگیرد. وجود دیدگاه ها، نظرات، تبیینها، اختلاف نظر در مورد نحوه پدید آمدن طبقه بندی، تشخیص، تداوم و استمرار این اعتیاد به پیچیدگی و معماگونه بودن آسیب اشاره دارد. بههمین دلیل است که هنوز هیچکس، نظریه و دیدگاهی که قادر به تبیین تمامی رفتارهای اعتیاد باشد، مطرح نکرده است. (معیدفر و همکاران، 1393).
اورزاک (1999) اعتیاد به اینترنت را به عنوان اختلال درنظر میگیرد. نوعی اختلال که مردم در آن صفحه رایانه را جذابتر از واقعیت زندگی روزمره میبینند. به نظر او هر کسی که رایانه دارد در معرض وابستگی است اما افرادی که خجالتی، افسرده، تنها و بیحوصله هستند یا آنهایی که از یک اعتیاد دیگر بهبود مییابند، به خصوص آسیبپذیری بیشتری دارند. وابستگی تکنولوژیکی به طور عملیاتی میتواند به عنوان وابستگی غیرشیمیایی (رفتاری) که شامل تعامل انسان و دستگاه است تعریف شود. این اعتیاد ممکن است انفعالی (مثلاً تلویزیون) یا فعال (بازیهای رایانهای) باشد و معمولاً جنبههای القاءکننده و تقویتکنندهای دارد که ممکن است به افزایش تمایل وابستگی کمک نماید (آرتز و همکاران، 2002).
بر اساس دیدگاه گریفیتز جزء اصلی وابستگی رفتاری است که دارای اجزای زیر است:
برجستگی: منظور از برجستگی این است که فعالیت معینی مهمترین فعالیت شخص شود و بر تفکر (اشتغال فکر یا تحریف شناختی)، احساس (ولع داشتن) و رفتار (خراب شدن رفتار اجتماعی) فرد تسلط دارد.
تغییر خلق: شامل تجربیاتی است که افراد بر اثر مشغولیت به فعالیت معینی گزارش میکنند یعنی فرد در یک حالت آرامبخش یا تخدیرکننده قرار میگیرد.
تحمل: این مورد شامل فرآیندی است که در آن نیاز به فعالیت گسترده و روزافزونی برای رسیدن به همان اثرات قبلی است. مثلاً یک قمارباز ممکن است به طور روزافزونی میزان شرطبندی خود را افزایش دهد تا به همان رضایتمندی که در روز اول با شرطبندی کمتری به دست میآورد، حاصل نماید.
نشانه های کنارهگیری: اینها شامل حالتها یا اثرات فیزیکی ناخوشایندی از قبیل زودرنجی، حساسیت و … هستند که وقتی فعالیت خاصی ادامه نمییابد، یا ناگهان کاهش مییابد در فرد دیده میشود.
تعارض: این حالت شامل به وجود آمدن تعارض بین معتاد و افرادی است که با او سروکار دارند (تعارض بین شخصی) یا در درون خود فرد (تعارض درونفردی) است که در ارتباط با یک فعالیت معین وجود دارد.
بازگشت (عود): شامل تمایل برای تکرار حالتهای قبلی فعالیت معین است که در موارد شدید سالها بعد از کنترل رفتار نیز دوباره عود میکند (ویکتور، 2003).
سیگل و سنا در بررسی نظریههای مربوط به اعتیاد اینترنتی به نظریههای کلان انحراف و کج رفتاری اجتماعی استناد کرده است و این نظریهها را به 4 دسته کلی تقسیم کردهاند که هر کدام از این دسته های کلی خود نظریه مختلفی را در بر میگیرد که عبارتند از:
الف- نظریههای فردی
در این نظریهها ریشه اختلال در خود فرد جستجو میشود یعنی ساخت زیست شناختی و ویژگیهای روان شناختی شخص است که سازنده رفتار اوست. براساس این دیدگاه شخصیت شامل تمامی جنبههای رفتاری، هیجانی، شناختی، اخلاقی و حتی جنبه جسمانی، عصبی، هورمونی و بیوشیمیایی میشود که بهوجود آورنده رفتار بهنجار و نابهنجار است (امیدوار و صارمی، 1393).
ب- نظریههای ساختار اجتماعی
در این دیدگاه رفتار بزهکارانه ناشی از سازگاری فرد با شرایط حاکم در محیطهای طبقه پایین است. این نظریهها به سه دسته تقسیم میشوند:
نظریه در هم ریختگی اجتماعی 2. نظریههای فشار 3. نظریه خرده فرهنگ (امیدوار و صارمی، 1393).
ج- نظریههای فرآیند اجتماعی
در این دیدگاه نابهنجار را ناشی از تعاملات انسانها در زندگی اجتماعی روزمره میدانند که به سه دسته تقسیم میشوند:
نظریه تداعی افترافی 2. نظریه کنترل اجتماعی 3. نظریه کنترل اجتماعی هیرشی (امیدوار و صارمی، 1393).
د- نظریههای واکنش اجتماعی
این نظریهها بر روی نقشی که نهادهای اقتصادی و اجتماعی در ایجاد رفتارهای نابهنجار دارند، متمرکز میشود. یعنی روشی که در آن جامعه از خود نسبت به فرد واکنش نشان میدهد و روشی که افراد نسبت به جامعه واکنش نشان میدهند. دو نظریه مهم در بین نظریههای واکنش اجتماعی وجود دارد عبارتند از:
نظریه بر چسب 2. نظریه تضاد (امیدوار و صارمی، 1393).
به جز نظریههای فردی، ساختار اجتماعی، فرآیند اجتماعی و واکنش اجتماعی، نظریههای دیگری هم در خصوص اعتیاد اینترنتی ارائه شده است:
ه- نظریه پویایی روانی و شخصیت
این نظریه ریشه های اعتیاد فرد به اینترنت را به سالهای آغازین زندگی وی ارتباط میدهد. بهعبارتی عمدهترین دلایل گرایش اعتیادآور فرد به اینترنت، شوکهای روحی با کمبودهای عاطفی دوران کودکی، ارتباط با سایر ویژگیهای خاص شخصیتی و با سایر اختلالات و خلق و خوها با گرایشهای روانشناختی ارثی است. طبق این دیدگاه بسته به حوادثی که در دوران کودکی برای فرد اتفاق افتاده است و با ویژگیهای شخصیتیای که در طی بلوغ در این فرد شکل گرفته است. او برای تقویت یک رفتار اعتیاد آمیز و با هر رفتار دیگری مستعد میشود. در این حالت آنچه که اهمیت دارد موضوع یا فعالیت نیست بلکه فرد و شرایطی است که وی متأثر از آن معتاد میشود (دوران، 2003).
و- نظریه کنترل اجتماعی
براساس نظریه کنترل اجتماعی هیرشی عاملی که باعث جلوگیری از رفتارهای انحرافی جوانان و نوجوانان میشود «پیوند اجتماعی» است. به اعتقاد هیرشی پیوندهای اجتماعی دارای چهار عنصر اصلی دلبستگی، تعهد، مشغولیت و اعتقاد است