منبع پایان نامه درباره انقلاب های اجتماعی

ن به خدا در رشد و توسعه بوده است. محبوبیت قهرمانان عرصه ظلم ستیزی و نیز رهبران انقلاب های اجتماعی و فریاد گران درگیر با استبداد از همین فطری بودن و اصالت تفکر نجات بخشی حکایت می کند. به راستی آیا ندای یک نجات بخش صدای آشنای وجدان ستمدیدگان نبوده و نیست؟ آیا می توان نام و یاد فداکارانی عرصه نجات و آزادی یک ملت را از خاطره ها زدود و

  منبع پایان نامه ارشد درموردمسئولیت مدنی، قانون مدنی، مقررات قانونی

دیدگاهتان را بنویسید