منبع پایان نامه درباره تحلیل داده

تحقیق ۳۹
۳-۳- نمونه و روش نمونه‌گیری ۴۲
۳-۴- ابزار گردآوری داده‌ها ۴۲
۳-۵- روش گردآوری داده‌ها (اطلاعات) ۴۳
۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها (اطلاعات) ۴۳
فصل چهارم: بحث و بررسی موضوع
۴-۱-مقدمه ۴۵
۴-۲- بررسی روند سختی در فولاد ۴۵
۴-۳- بررسی نتایج مربوط به آزمایش ازدیاد طول ۴۶
۴-۴- بررسی روند تغییرات استحکام تسلیم در

  منابع و ماخذ پایان نامه ۱-۱-، اتمایزر............................................................................................................................................................................................۸، انژکتور، پیوست‌ها

دیدگاهتان را بنویسید