منبع پایان نامه درباره دانه بندی

صفحه
جدول (۳-۱) استاندار STM-52 ۴۲
جدول (۳-۲) نتایج مربوط به تغییرات دانه بندی ذرات در قطعات پس از اجرای آزمایش ۴۸

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل (۲-۱) شماتیکی فرایند های SPD. ]10[ ۹
شکل

  پایان نامه رایگان با موضوع درجه‌بندی، ۶۰، ۴-۶.، ۴-۷.

دیدگاهتان را بنویسید