منبع پایان نامه درباره روابط اجتماعی

فرد تأثیر میگذارند، برای مثال محل کار والدین، آموزش و پرورش، آموزش عالی، رسانه های گروهی، محیطهای ورزشی و فراغتی، فرهنگ عمومی، فضای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه.

د) حوزه های مربوط به نظام بزرگ: شامل ایدئولوژی یا نظام اعتقادی مستتر در نهادهای اجتماعی است از جمله عوامل قومی، فرهنگ، وضعیت و هویت ملی و … .
2- نظریه کنترل اجتماعی هیرشی
بر اساس نظریه کنترل اجتماعی، عاملی که باعث جلوگیری از رفتارهای انحرافی کودکان و نوجوانان میگردد «پیوند اجتماعی» است. به اعتقاد هیرشی (نقل از سیگل و سنا، 1997) «دلبستگی به دیگران» یکی از عوامل مهم در ایجاد پیوند اجتماعی است، کسانی که دلبستگی به دیگران داشته باشند به احتمال زیاد، کمتر مرتکب اعمال انحرافی خواهند شد. هیرشی معتقد است که قیود، دلبستگیها و پیوندهای اجتماعی دارای چهار عنصر اصلی است:
الف) دلبستگی: کسانی که به دیگران علاقه، دلبستگی و توجه دارند، رفاه و احساسات این گونه مردمان را درنظر میگیرند و لذا مایلند با مسئولیت عمل کنند. برعکس کسانی که چنین دلبستگی و علاقهای ندارند نگران این نیستند که روابط اجتماعی خود را به خطر اندازند و لذا بیشتر احتمال دارد که مرتکب رفتار انحرافی گردند.
ب) تعهد: یا دینی که مردم نسبت به جامعه دارند. هرچقدر میزان تعهد فرد نسبت به خانواده، شغل، دوستان و غیره بیشتر باشد احتمال ارتکاب رفتار انحرافی کمتر و برعکس هرچه میزان تعهد کمتر باشد ارتکاب رفتار انحرافی بیشتر خواهد بود.
ج) درگیری (مشغولیت): مشارکت مداوم در فعالیتهای زندگی، کار، خانوادگی و غیره فرصت کمی برای مشارکت در رفتارهای انحرافی ایجاد میکند، برعکس کسانی که بیکارند یا در فعالیتهای مرسوم دیگر مشغول و سرگرم نیستند، فرصت بیشتری برای انحراف دارند.
د) باور و اعتقاد: وفاداری فرد به ارزشها و اصول اخلاقی یک گروه است. اگر فرد اعتقاد قوی داشته باشد که برخی اعمال انحرافی غلط است، مشارکت جستن در آنها برایش دور از تصور خواهد بود (شکل 3).
خانواده
شغل
رسیدن به اهداف آینده
خانواده
دوستان
جامعه
فعالیتهای مدرسه
تیمهای ورزشی
گروه های مذهبی
کلوپهای اجتماعی
اخلاق
صداقت
میهنپرستی
رفتارهای اجتماعی
مشغولیت
باور و اعتقاد
تعهد
دلبستگی
خانواده
شغل
رسیدن به اهداف آینده
خانواده
دوستان
جامعه
فعالیتهای مدرسه
تیمهای ورزشی
گروه های مذهبی
کلوپهای اجتماعی
اخلاق
صداقت
میهنپرستی
رفتارهای اجتماعی
مشغولیت
باور و اعتقاد
تعهد
دلبستگی

شکل 3) عامل پیوندهای اجتماعی هیرشی (نقل از سیگل و سنا، 1997)
جامعه اطلاعاتی باعث تحولات گسترده از جمله تحول در مفهوم زمان و مکان شده است. فراهم آمدن منابع و مراجع جدید، ذهنیت و هویت افراد را دچار دگرگونی کرده است و این مسئله به منطقه یا کشور خاصی محدود نمیشود بلکه تمام جوامع را کم و بیش دربر گرفته است. جامعه ما نیز چون دیگر جوامع، در معرض تغییر و دگرگونی قرار گرفته است و آثار و پیامدهای آن را نیز تجربه میکند. وصل شدن رایانهها به خطوط تلفن و دسترسی آسان و نسبتاً کمهزینه به اینترنت، افراد را به اطلاعات انبوه و جهانی متصل ساخته و این همه، جنبههای مختلف زندگی ما را تحت تأثیر قرار میدهد. یکی از جنبههای مهمی که از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی جامعه اطلاعاتی تأثیر میپذیرد، هویت است.
همچنان که افراد با رسانه ها بیشتر احاطه میشوند، این امکان را هم به دست میآورند که از محتوای نمادین تعامل رودررو و اشکال اقتدار که بر صحنههای رویداد زندگی روزمره غلبه دارد، فاصله بگیرند. افراد به منظور تشکیل حس و درکی از خویشتن و استفاده از امکاناتی که در برابرشان قرار دارد، به مواد نمادین انتقالیافته از طریق تعامل رودررو و اشکال اقتدار محدود به مکانی خاص، اتکای کمتری نشان میدهند. فرآیند ساخته شدن هویت انعکاسپذیرتر و بازتر میشود به طوری که افراد بیش از پیش به منابع و امکانات خودشان و به مواد نمادین انتقالیافته از طریق رسانه ها جهت ساختن هویت برای خویشتن متوسل میشوند. درنتیجه فرد از طریق مواجهه با رسانه ها آزادتر، تقیدش به پیشینههای سنت کمتر و در برابر تجربه و جستجو برای فرصتهای تازه و شیوه های جدید زندگی بازتر میشود (تامپسون، 1380).
رشد اجتماعی
رشد، عبارت است از تغییراتی که به طور منظم در ارگانیسم موجود زنده پدید میآید و با پیشرفت و تکامل همراه است و هدف مشخصی را دربر میگیرد. رشد، عبارت است از همه تغییرات و تحولاتی که از زمان تشکیل سلول تخم تا هنگام مرگ در انسان به وجود میآید و عبارت است از یک سلسله تغییرات جسمی و روانی که از طریق این تغییرات، فرد پیوسته در حالت تعادل جسمانی و روانی باقی بماند و به کمال برسد. رشد، یعنی تغییراتی که با پیشرفت و ترقی همراه بوده و هدف مشخصی دارد، این تغییرات به طور منظم در طرح منظم در طرح معینی صورت میگیرد. بعضی از روانشناسان، رشد را جریانی میدانند که در آن تغییرات درونی یا فیزیولوژیکی با جنبههای روانی ترکیب میشوند و فرد را برای روبهرو شدن با محیط یا موقعیت جدید قادر میسازند (هاشمیان، 1385).
رشد اجتماعی فرآیندی است که از طریق آن فرد آگاهیها، ارزشها، برقراری روابط اجتماعی و مهارتهای اجتماعی را کسب میکند و این اکتسابات او را قادر میسازد تا با جامعه وحدت یا به نحوی انطباقیافته رفتار کند (ستوده، 1386). رشد اجتماعی یکی از ابعاد مهم رشد است که بر تمامی جوانب زندگی تأثیر میگذارد. افرادی که از مهارت اجتماعی لازم برخوردارند، در مسیر زندگی با سهولت بیشتری با مسائل کنار میآیند و به طور کلی در موقعیتهای زندگی موفقتر عمل میکنند. رشد اجتماعی به مجموعه متوازنی از مهارتهای اجتماعی و رفتارهای انطباقی مربوط است که فرد را قادر میسازد با افراد دیگر روابط متقابل مطلوب داشته باشد، واکنشهای مثبت بروز دهد و از رفتارهایی که پیامدهای منفی دارند، اجتناب ورزد. وجود مهارتهایی چون همکاری، مسئولیتپذیری، همدلی، خویشتنداری و خوداتکایی از مولفه های رشد اجتماعی به شمار میروند (نظرینژاد، 1393).
گلدشتاین (1973) مهارتهای مربوط به رشد اجتماعی را شامل مهارتهای برقراری ارتباط، مهارتهای مربوط به احساسات و عواطف، مهارتهای مربوط به پرخاشگری، استرس و طرحریزی میداند (فاتحیزاده، 1380).
رفتار اجتماعی پایه و اساس زندگی فرد را تشکیل میدهد و رشد اجتماعی نیز سبب شکوفایی رشد عقلانی فرد میگردد. منظور از رشد اجتماعی، تکامل فرد در روابط اجتماعی است به طوری که بتواند با افراد جامعهاش هماهنگ و سازگار باشد. رشد اجتماعی یعنی تغییراتی که درنتیجه تأثیر متقابل با اشخاص، اوضاع و احوال اجتماعی و سازماندهی در فرد پیدا میشوند و به بیانی دیگر سلسله تغییرات و پیشرفتهایی که از هنگام تولد تا مرگ در رفتار اجتماعی احساسات، گرایشها، ارزشها و … رخ میدهند (وایتسمن، مایر، کلرمنینگر؛ ترجمه نظری، 1384). اجتماعی شدن افراد به معنای همسانی و همخوانی آنها با قواعد، ارزشها و نگرشهای گروهی و اجتماعی است. در این فرآیند افراد مهارتها، دانشها و شیوه های سازگاری را میآموزند و امکان روابط متقابل را در یک فعل و انفعال مستمر به دست میآورند (اخوان تفتی و موسوی، 1386). مهارت اجتماعی، مجموعهای از رفتارهای آموخته شده است که نقطه شروع موفقیت و تداوم برهمکنشهای اجتماعی مثبت مانند؛ کمک کردن، شروع روابط، کنترل خلق و خو و به عبارتی رشد اجتماعی میشود (گریشام؛ به نقل از بری و ارین، 2010).

کسانی که در زمینه رشد اجتماعی به شکوفایی رسیدهاند، به سطحی از مهارت در روابط اجتماعی دست یافتهاند که میتوانند به راحتی با دیگران زندگی سازگارانهای داشته باشند (ماسن، کانجر، کیگان، هوستون؛ ترجمه یاسانی، 1390). رشد اجتماعی تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله؛ خانواده، مدرسه، گروه دوستان، تلویزیون، جنسیت و نژاد، وضعیت اجتماعی- اقتصادی و فعالیتهای حرکتی قرار دارد که نوع و چگونگی وضعیت آنها ممکن است سبب تسریع رشد اجتماعی یا برعکس کندی آن شود (آقاپور، جمشیدیها و فرخی، 1385). با توجه به پیچیدگی روابط اجتماعی در جوامع امروزی، لزوم پرداختن به خصایص اجتماعی و عوامل مرتبط با آن بیش از پیش احساس میشود. تعداد روزافزون افرادی که از برخوردهای اجتماعی میترسند و یا کودکان و نوجوانی که اضطراب، افسردگی و انزوای اجتماعی دارند، پرداختن به رشد اجتماعی و عاملهای مرتبط با آن را ضروری میکند (امیرتاش، سبحانینژاد و عابدی، 1385).
شعارینژاد (1388) بیان میکند، به طور کلی منظور از رشد و تکامل اجتماعی این است که فرد بتواند روابط اجتماعی برقرار کند، یا رشد و نمو لازم برای برقراری با روابط اجتماعی لازم را به دست آورده باشد. به عبارت دیگر وقتی فرد یاد گرفت، که با معیارهای گروه، خلقیات و سنتها همنوایی کند و به مرحلهای رسید که توانست با جامعهاش ارتباط و تعاون داشته باشد میگوییم که از لحاظ اجتماعی رشد و تکامل یافته است. بنابراین احساس وحدت اجتماعی و برقراری روابط متقابل میان افراد یک اجتماع و همکاری با دیگران از جمله خصایص رشد اجتماعی است.
در اینجا لازم است تفاوت بین رفتار جمعی و رفتار اجتماعی را بیان کنیم. رفتار جمعی مبتنی است بر تمایل شدید موجود زنده به زندگی در میان گروه همنوع خود و دلتنگی از تنهایی از موجوداتی که چنین رفتاری دارند، همین که خود را در میان همنوعان خود بیابند، هر چند تماسی برقرار نکنند، غریزه جمعی دوستی آنها ارضاء میشود. در رفتار اجتماعی، موجود زنده افزون بر تمایل به حضور در میان همنوعان، با آنها رابطه برقرار کرده و به تشریک مساعی با آنها میپردازد. بدین ترتیب سه نتیجه از بحث فوقالذکر حاصل میشود:

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- هر موجودی به صرف داشتن زندگی جمعی، موجود اجتماعی نامیده نمیشود.
2- رفتار اجتماعی که بر اساس آن موجودات زنده با یکدیگر ارتباط برقرار کرده، با یکدیگر همکاری، تشریک مساعی و علایق مشترک دارند نه تنها با رفتار جمعی، که چنین کیفیتی را دربر ندارد، متفاوت است بلکه در تضاد با آن است.
3- رفتار اجتماعی از خصیصههای بارز جانوران عالی و نوع انسان است. اما رفتار جمعی مختص جانوران پستتر است. در کل میتوان گفت که رشد اجتماعی نوع دیگری از رشد است که تشخیص آن از رشد ذهنی هم دشوارتر است. انسان وقتی از نظر اجتماعی رشدیافته محسوب میشود که در این زمینه کاملاً به شکوفایی رسیده باشد، یعنی به سطحی از مهارت در روابط اجتماعی دست یافته باشد که بتواند با مردم راحت زندگی کند و سازگاری داشته باشد (احدی و بنیجمال، 1388).
کلبرگ (1976) معتقد است که رشد اجتماعی، بازسازی است در 1. خودپنداشت 2. برداشت از روابط خود با دیگران 3. فهم دنیای اجتماعی جاری مطابق با هنجارهای جامعه. به عبارت دیگر هدف از تحول اجتماعی ایجاد تعادل بین عملکردهای خود و دیگران نسبت به خود است (برجعلی، 1384).
آلیس وایتزمن (1981) تشخیص رشد اجتماعی را از رشد ذهنی هم دشوارتر و آن را سطحی از مهارت در روابط اجتماعی میداند که با آن میتوان با مردم به راحتی زندگی کرد و سازگار شد. از نظر وایتزمن، مولفه های رشد اجتماعی عبارتند از: استقلال، پذیرش مسئولیت، آیندهنگری، میانهروی، امیدواری و خوشبینی، شوخی و بذلهگویی. علاوه بر این مولفه ها، داشتن روحیه جمعی، میزان شرکت در اجتماعات، سازگاری اجتماعی، تعاون، همکاری، رقابت سالم، برونگرایی، فداکاری و گذشت، هنجارمندی، قانونپذیری، تحمل انتقادها، استقامت در شکستها و تواضع در پیروزیها، شناخت و عزتنفس و عدم خودبرتربینی را میتوان از نشانه ها و مولفه های رشد اجتماعی افراد دانست. رشد اجتماعی، مهمترین جنبه رشد وجود هر شخص است که نه فقط در سازگاری با اطرافیانی موثر است که هم اکنون با آنها سروکار دارد، بلکه در میزان موفقیت و پیشرفت تحصیلی نیز تأثیر دارد. این جنبه از رشد یک کیفیت پیوسته است و به تدریج به کمال میرسد. آرمان و هدف نهایی رشد اجتماعی کودکان و نوجوانان کمک به آنان به منظور دستیابی به سعادت فردی و اجتماعی در مسیر رشد و کمال شخصیت آدمی است (فرخی، 1381).
انسان اصالتاً موجودی است اجتماعی و جنبه اجتماعی رشد فرد پایه و اساس زندگی انسانی او را تشکیل میدهد. لازمه زندگی اجتماعی، آمادگی روانی، برخورداری از مهارتهای اجتماعی، اعتماد به نفس و قدرت سازگاری اجتماعی است (افروز، 1384). از طریق رشد اجتماعی فرد، روابط بینفردی را بنا مینهند، هویت جنسی را کسب میکنند و هنجارهای اجتماعی و وجدان در آنها پرورش مییابد (گرهارت و همکاران، 1989؛ به نقل از رامش، 1388).
در واقع رشد اجتماعی جریانی است که در آن هنجارها، مهارتها، انگیزهها و رفتار فرد را شکل میدهد تا ایفای نقش کنونی یا آتی او در جامعه مناسب و مطلوب باشد (کارتلج و میلبرن؛ ترجمه نظرینژاد، 1393). همچنین رشد اجتماعی، تکامل روابط اجتماعی افراد است. رشد اجتماعی مستلزم هماهنگی با گروه اجتماعی و پیروی از هنجارهاست (آقاسی کرمانی، 1387).
یکی از خصایص مهم افرادی که از رشد اجتماعی کافی برخوردارند، این است که آنها واجد مهارتهای اجتماعی هستند، به عبارت دیگر میدانند چگونه کنش کنند تا خوشایند دیگران باشند. بسیاری از روانشناسان بر این باورند که رشد ناکافی مهارتهای اجتماعی نقش به سزایی در ناکامی و شکستهای آتی افراد دارد. افرادی که تواناییهای ضروری برای کارکردهای بینفردی مؤثر را یاد نگرفتهاند؛ پرخاشگر، تندخو و منزوی هستند و مورد تنفر دیگران قرار گرفته و توان همکاری موثر با دیگران را ندارند و به شدت در معرض خطرات جسمی، روحی و غیره میباشند (وارد، 2004).
نشانه های رشد اجتماعی
وایتزمن (1991) نشانه های رشد اجتماعی را چنین بیان میکند:
1- استقلال: از نخستین نشانه های رشد اجتماعی است. استقلال یعنی توانایی انجام کارها بدون کمک گرفتن از دیگران. استقلال نتیجه دو عامل است: الف) احساس توانایی در هدایت اعمال، یعنی عدم احتیاج به دیگران برای انجام کارها، ب) اعتمادی که خانواده پیدا میکند، که این به واسطه تواناییهایی است که فرد از خود بروز میدهد. یکی از مهمترین ویژگیهای یک انسان که دارای رشد اجتماعی است، استقلال در تصمیمگیری است. البته زیادهروی در استقلال به نوعی عقبماندگی میانجامد و این نوع استقلال، غیرمنطقی است.
2- پذیرش مسئولیت: با پذیرش مسئولیت و مبارزه با مشکلات و درگیر شدن با مسائل است که انسان رشد مییابد و استعدادهای نهفتهاش شکوفا میشود و از این طریق است که احساس اعتماد به نفس در انسان پا میگیرد. فرد با کنارهگیری و فرار از مسئولیت، باعث سرخوردگی میشود. در اینجا نکته حائز اهمیت داشتن پشتکار و امیدواری است.
3- روابط و سازگاری با دیگران: احساس وحدت اجتماعی و برقراری روابط متقابل، میان افراد یک اجتماعی و همکاری با دیگران از جمله خصایص و نشانه های رشد و تکامل اجتماعی است. رسیدن به مرحلهای از رشد مستلزم آن است که کودک در علایقش تغییر ایجاد کند، شیوه های جدید رفتار را فرا گیرد و دوستان جدیدی انتخاب کند. هیچ طفلی هنگام تولد موجود اجتماعی نیست، او باید سلوک با دیگران و سازگاری اجتماعی خود را در اثر تماس با مردم بیاموزد.
4- آیندهنگری: ویژگی دیگر یک انسان که از نظر اجتماعی رشد یافته میباشد، آیندهنگری است، او یاد میگیرد که تصمیمات امروز ممکن است در زندگی فرداها و سالهای آیندهاش تأثیر گذارد، بنابراین هرچه به دست میآورد، خرج نمیکند.
5- میانهروی: میانهروی نشانه و مشخصه اصلی بلوغ و اجتماعی شدن میباشد. نشانه دیگر این است که لذتها، کامیابیها و حتی کارهای دیگر را متعادل نگه میدارد و اگر برای او ممکن باشد که بیشتر ساعات خود را صرف تفریح و لذت بردن کند، هرگز چنین کاری نمیکند و ساعت معینی را برای این کار در نظر میگیرد.
6- امیدواری و خوشبینی: برای بریدن از دنیای بدون مسئولیت و سبکبال کودکی و ورد به مرحله بزرگسالی که روز به روز به پذیرش مسئولیتهای بیشتر میانجامد، واقعاً باید روحیه قوی داشت. انسان که از نظر اجتماعی و عاطفی به بلوغ رسیده است در مسائل اساسی زندگی موضعگیری میکند و در حرکت به سوی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *