منبع پایان نامه درباره سوشیانس، رسانیده، زرتشتیان،، کیومرث،

شما ای اهوراهای دیگر که حمایت و راستی را بیاوریم، وقتی اندیشه ها آنجا یکی شوند.”، “سوشیانس ها، نجات بخشان آینده هستند و همان وظیفه ای را که بر عهده دارند که ردشت برای به انجام رسانیده آن برانگیخته شد و او خود نیز یکی از همین سوشیانس هاست.”
زرتشتیان، کیومرث، پادشاه پیشدادی را نخستین آفریده خدا می دانند و سوشیانس سوم را که

  تحقیق رایگان با موضوع (۴S)، مرزی:، (۴-۸۵)، (۱S)

دیدگاهتان را بنویسید