منبع پایان نامه درباره سوشیانس، کنیم؟، چسان، نوارنی

پی می آوریم: “رو به امشا سپندان و سوشیانس آوریم که داناترین، راست گفتارترین، یاری کننده ترین، به جنبش درآورده ترین و بزرگترین هستند”، “می خواهیم که سوشیانس ها شویم، می خواهیم که پیروز شویم چسان دروغ را از خود دور می کنیم؟ مانند سوشیانس ها دروغ را از خود دور خواهیم کرد.”، “پس باشد که از آنان باشیم که جهان را نوارنی کنیم ای مزدا، و

  منبع پایان نامه ارشد درموردمسئولیت مدنی، قانون کار، قانون مدنی

دیدگاهتان را بنویسید