منبع پایان نامه درباره فرایندECAR، ۲-۷-، ۳-۲-، ۳۹

ناپدید شدن باند های فریت- پرلیت در نمونه فولادی ۲۸
۲-۶-۵- تحلیل و بررسی تغییر شکل انباشته شده در طی فرایند ECAR ۲۹
۲-۶-۶- تأثیر تعداد پاسها و مسیر فرایند بر روی خواص مکانیکی و فیزیکی ورق در فرایندECAR ۳۱
۲-۷- جمع بندی ۳۷
فصل سوم: روش های آزمایشگاهی
۳-۱- روش و طرح تحقیق ۳۹
۳-۲- مواد و لوازم مورد استفاده و فرآیند

  مقاله با موضوعاعتبارات خرد، توسعه روستا، خانواده ها

دیدگاهتان را بنویسید