منبع پایان نامه درباره محدودیت ها، دانه بندی

فولاد ۴۷
۴-۵- بررسی روند تغییرات در استحکام نهایی فولاد ۴۷
۴-۶- اثر دستگاه بر دانه بندی ماده اولیه ۴۸
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- نتیجه گیری ۵۱
۵-۲- پیشنهادات ۵۲
۵-۳- محدودیت های پژوهش ۵۲
منابع ۵۴
ضمائم ۵۶

فهرست جداول
عنوان

  منابع و ماخذ پایان نامه انژکتور، پاشش، بررسی،، تکرارپذیر

دیدگاهتان را بنویسید