منبع پایان نامه درباره نهد.، بازگشته، قرآن،، جوشیده

تعالیم انبیاء جوشیده اند و یا بدان سمت بازگشته اند. قرآن، آن گاه مردمان را مخاطب خود و پیامبر می سازد و آنان را به توحید و یکتا گرایی در پرستش فرا می خواند در واقع می خواهد صراط انسانیت را روشنایی بخشد و معیارها و ارزش ها و باورهای زندگی ساز و نجات را در دسترس او نهد. برجسته ترین آن همه تقوا یا خویشتن داری است که خودخواهی بشر را

  منابع و ماخذ پایان نامه گازی.....................................۱۱، ۴.هسته، مارپیچ).............................................................................................۱۰، ۳.سوراخ

دیدگاهتان را بنویسید