منبع پایان نامه درباره نهد.، بازگشته، قرآن،، جوشیده

تعالیم انبیاء جوشیده اند و یا بدان سمت بازگشته اند. قرآن، آن گاه مردمان را مخاطب خود و پیامبر می سازد و آنان را به توحید و یکتا گرایی در پرستش فرا می خواند در واقع می خواهد صراط انسانیت را روشنایی بخشد و معیارها و ارزش ها و باورهای زندگی ساز و نجات را در دسترس او نهد. برجسته ترین آن همه تقوا یا خویشتن داری است که خودخواهی بشر را

  منابع پایان نامه ارشد درمورد تکامل،، تراتوژنی، واثرات، تراتوژن

دیدگاهتان را بنویسید